Decyzja 2004/777/WE w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.343.28

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2004 r.

DECYZJA NR 197
z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz Umowy między UE a Szwajcarią)

(2004/777/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 19 listopada 2004 r.)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie(1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych wynikających z rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz późniejszych rozporządzeń,

uwzględniając decyzję nr 191 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zastąpienia formularzy E 111 oraz E 111B Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego(2).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 1 decyzji nr 191 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zastąpi formularze E 111 oraz E 111B od dnia 1 czerwca 2004 r. Formularze E 111 oraz E 111B wydawane przez instytucje właściwe Państw Członkowskich przed 31 maja 2004 r. pozostają ważne najpóźniej do 31 grudnia 2004 r.

(2) Zgodnie z art. 5 decyzji nr 191, Państwom Członkowskim, które nie posiadają karty ubezpieczenia zdrowotnego w momencie przyjęcia wymienionej decyzji, można przyznać okres przejściowy, który nie może jednakże być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa Członkowskie, które spełniają wymieniony warunek muszą poinformować Komisję Administracyjną przed 1 grudnia 2003 r. o zamiarze złożenia wniosku dotyczącego takiego okresu wskazując jego czas trwania. Dlatego też po 1 czerwca 2004 r., instytucje właściwe Państw Członkowskich, którym przyznano okres przejściowy będą nadal wydawały formularze E 111, których ważność wygaśnie na końcu okresu przejściowego. Nowe Państwa Członkowskie, które spełniają wyżej wymieniony warunek muszą poinformować Komisję Administracyjną o ich zamiarze skorzystania z okresu przejściowego oraz określić jego czas trwania najpóźniej do dnia 31 maja 2004 r.

(3) Aby zapewnić jasne i przejrzyste informacje dla instytucji i obywateli oraz aby zagwarantować uznanie formularzy E 111, które nadal będą wydawane po 1 czerwca 2004 r. w niektórych Państwach Członkowskich, należy sporządzić wykaz Państw Członkowskich, którym przyznano taki okres przejściowy. Jednakże, w odniesieniu do nowych Państw Członkowskich oraz krajów EFTA wymieniony wykaz może mieć charakter jedynie orientacyjny tak długo jak decyzja nr 191 nie będzie tam stosowana.

(4) Od 1 czerwca 2004 r., instytucje właściwe Państw Członkowskich, które nie posiadają okresu przejściowego nie mogą dłużej wydawać formularzy E 111 lub E 111B. W konsekwencji Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wprowadzana stopniowo, niektóre właściwe instytucje zainteresowanych Państw Członkowskich będą musiały wydawać ubezpieczonym osobom tymczasowy certyfikat zastępczy, jeżeli nie będą w stanie wydać Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednakże wszystkie właściwe instytucje muszą być w stanie wydawać Karty najpóźniej do 1 stycznia 2006 r.

(5) Podczas całego okresu przejściowego właściwe instytucje zainteresowanych Państw Członkowskich będą nadal wydawać formularze E 111 ubezpieczonym osobom na podstawie modelu ustanowionego w decyzji nr 198 z dnia 23 marca 2004 r., w sprawie zastąpienia i zniesienia wzorów formularzy niezbędnych w celu wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i 574/72(3).

(6) Jednakże, Państwa Członkowskie, które posiadają okres przejściowy, mogą podjąć decyzję o skróceniu czasu trwania tego okresu. Muszą one poinformować o ich decyzji Komisję Administracyjną najpóźniej 3 miesiące przed wprowadzeniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W rezultacie wymienionej notyfikacji, zainteresowane Państwo Członkowskie, może już nie wydawać formularzy E 111 od daty wskazanej w notyfikacji do Komisji Administracyjnej.

(7) Decyzja Wspólnego Komitetu EOG określi porozumienia dotyczące stosowania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymieniona decyzja określi w szczególności wzór Karty wydawanej przez właściwe instytucje w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

(8) Decyzja Wspólnego Komitetu dotycząca umowy w sprawie swobodnego przepływu osób pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami oraz Konfederacją Szwajcarską określi porozumienia dotyczące stosowania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w stosunkach pomiędzy Państwami Członkowskimi i Szwajcarią. Wymieniona decyzja określi w szczególności wzór Karty wydawanej przez właściwe instytucje w Konfederacji Szwajcarskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Państwom Członkowskim objętym wykazem załączonym do niniejszej decyzji można przyznać okres przejściowy na wprowadzenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego od dnia 1 czerwca 2004 r.

Instytucje właściwe wymienionych Państw Członkowskich będą nadal wydawać formularze E 111 zgodnie ze wzorem ustanowionym w decyzji nr 198 z dnia 23 marca 2004 r. do końca okresu przejściowego.

Jednakże, przed końcem okresu przejściowego, wymienione Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o skróceniu czasu trwania okresu przejściowego. Państwa Członkowskie informują Komisję Administracyjną najpóźniej trzy miesiące przed wprowadzeniem pierwszej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; Komisja Administracyjna zmieni odpowiednie załączniki do niniejszej decyzji, aby wskazać datę zakończenia okresu przejściowego zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

2) Instytucje właściwe Państw Członkowskich, które nie posiadają okresu przejściowego nie mogą od 1 czerwca 2004 r. wydawać formularzy E 111 lub E 111B. Instytucje właściwe Państw Członkowskich, które posiadają okres przejściowy, lecz podjęły decyzje o skróceniu czasu trwania tego okresu zgodnie z pkt. 1 ust. 3 niniejszej decyzji, nie mogą wydawać formularza E 111 od daty wskazanej w ich notyfikacji do Komisji Administracyjnej.

Instytucje tych Państw Członkowskich wydają tymczasowy certyfikat zastępczy wszystkim ubezpieczonym osobom, które nie mogą otrzymać Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeżeli instytucja właściwa nie jest w stanie wydać Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wypełnienie pól 8 i 9 tymczasowego certyfikatu zastępczego jest fakultatywne. Brak wypełnienia tych pól nie podważa ważności tymczasowego formularza zastępczego.

3) Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja stosuje się od dnia 1 czerwca 2004 r.

Przewodniczący Komisji Administracyjnej
Tim QUIRKE

______

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 276 z 27.10.2003, str. 19.

(3) Dz.U. L 259 z 5.8.2004, str. 1.

ZAŁĄCZNIK  I 1

Wykaz Państw Członkowskich, które mogą skorzystać z okresu przejściowego

Państwo CzłonkowskieOkres przejściowy do
Austria28.2.2005
Włochy31.10.2004
Holandia31.12.2005
Portugalia28.2.2005
Zjednoczone Królestwo31.8.2005

ZAŁĄCZNIK  II 2

Wstępny wykaz nowych Państw Członkowskich, które mogłyby skorzystać z okresu przejściowego

Nowe Państwa CzłonkowskieOkres przejściowy do
Łotwa 31.7.2005
Litwa 1.7.2005
Malta31.12.2005
Polska31.12.2005
Słowacja31.12.2005
Cypr31.12.2005
Węgry31.10.2005

ZAŁĄCZNIK  III 3

Tymczasowy wykaz krajów EFTA, które mogłyby skorzystać z okresu przejściowego (z zastrzeżeniem decyzji Wspólnego Komitetu EOG)

Państwa Członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego HandluOkres przejściowy do
Islandia30.04.2005
Szwajcaria31.12.2005
Liechtenstein28.2.2005
1 Załącznik I:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 5 lutego 2005 r. (Dz.U.UE.L.2005.33.75).

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 13 lipca 2005 r. (Dz.U.UE.L.2005.182.35/1).

2 Załącznik II zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 października 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.263.28).
3 Załącznik III:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 5 lutego 2005 r. (Dz.U.UE.L.2005.33.75).

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz.U.UE.L.2005.93.45).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.