Decyzja 2004/775/WE przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.342.29

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 listopada 2004 r.
przyznająca Słowacji odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4382)

Jedynie tekst słowacki jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/775/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 listopada 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG przewiduje możliwość upoważnienia Państw Członkowskich do wyłączenia z wykazu wymaganego w art. 3 ust. 1 gospodarstw hodujących nie więcej niż trzy sztuki zwierząt z gatunku owiec lub kóz, w stosunku do których nie wystąpiono o premie lub hodujących jedną świnię, pod warunkiem, iż wymienione zwierzęta przeznaczone są na użytek lub do konsumpcji hodowców oraz pod warunkiem, że są one poddane kontrolom wymaganym w wymienionej dyrektywie przed jakimkolwiek ich przewozem.

(2) Władze Słowacji złożyły wniosek o korzystanie z wymienionego upoważnienia do końca czerwca 2005 r. i zapewniły odpowiednie gwarancje w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych.

(3) Dlatego też Słowacja powinna być upoważniona do stosowania wymienionego odstępstwa do 30 czerwca 2005 r.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Słowacja jest upoważniona do stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2005 r. i jest ona skierowana do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji,
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.