Decyzja 2004/759/WE,Euratom dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego - OpenLEX

Decyzja 2004/759/WE,Euratom dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.336.40

Akt indywidualny
Wersja od: 12 listopada 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 2 listopada 2004 r.
dotycząca mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

(2004/759/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 12 listopada 2004 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 247 ust. 1, 2 i 3,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160 B ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 47,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 47 Aktu Przystąpienia z 2003 r. przewiduje mianowanie dziesięciu dodatkowych członków Trybunału Obrachunkowego na sześcioletnią kadencję. Wobec tego, że w dniu 7 maja 2004 r. dziewięciu członków uzyskało nominacje, Rada musi jeszcze mianować jednego dodatkowego członka(2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym p. Kikis KAZAMIAS zostaje mianowany członkiem Trybunału Obrachunkowego na sześcioletnią kadencję, począwszy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 listopada 2004 r.

W imieniu Rady
B. R. BOT
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana w dniu 28 października 2004 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 187 z 26.5.2004, str. 7.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.