Decyzja 2004/756/WE dotycząca zawarcia umowy odnawiającej umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.335.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 4 października 2004 r.
dotycząca zawarcia umowy odnawiającej umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

(2004/756/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 11 listopada 2004 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją z dnia 13 października 1998 r.(2) Rada zatwierdziła zawarcie umowy dotyczącej współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(2) Artykuł 12 lit. b) stanowi, co następuje: "Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Na podstawie przeglądu dokonanego przez Strony, w ostatnim roku każdego późniejszego okresu Umowa może być przedłużona, wraz z możliwymi zmianami na kolejne okresy pięciu lat za wzajemnym pisemnym porozumieniem Stron.".

(3) Władze Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomiły służby Komisji, że opowiadają się za przedłużeniem wyżej wymienionej umowy na okres kolejnych pięciu lat. Szybkie odnowienie tej umowy leży zatem w najlepiej rozumianym interesie obu stron.

(4) Treść odnowionej umowy będzie taka sama, jak treść umowy, która wygasła w dniu 13 października 2003 r.

(5) Umowa odnawiająca umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty na dodatkowy okres pięciu lat umowę odnawiającą umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania umowy w celu wyrażenia przez Wspólnotę zgody na związanie tą umową.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 października 2004 r.

W imieniu Rady
A. J. DE GEUS
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 16 grudnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 284 z 22.10.1998, str. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.