Decyzja 2004/668/WE upoważniająca Republikę Portugalską do przedłużenia do 9 kwietnia 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.306.15

Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 24 września 2004 r.
upoważniająca Republikę Portugalską do przedłużenia do 9 kwietnia 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki

(2004/668/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 1985 r., w szczególności jego art. 354 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa między rządem Republiki Portugalskiej a rządem Republiki Południowej Afryki, podpisana 9 kwietnia 1979 r., weszła w życie tego samego dnia na wstępny okres dziesięciu lat. Umowa pozostaje w mocy na czas nieokreślony, chyba że zostanie rozwiązana z zachowaniem dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

(2) Artykuł 354 ust. 2 Aktu Przystąpienia przewiduje, że prawa i zobowiązania wynikające z umów połowowych zawartych przez Republikę Portugalską z państwami trzecimi pozostają niezmienione w okresie tymczasowego obowiązywania przepisów tych umów.

(3) Zgodnie z art. 354 ust. 3 wspomnianego Aktu, przed upływem terminu ważności umów połowowych zawartych przez Republikę Portugalską z państwami trzecimi, Rada podejmuje stosowne decyzje pozwalające kontynuować działalność połowową w ramach tych umów, wraz z możliwością przedłużenia na co najwyżej roczne okresy. Wyżej wymieniona umowa została ostatnio przedłużona przez decyzję Rady 2003/539/WE (1) z dnia 15 lipca 2003 r., do 9 kwietnia 2004 r.

(4) Należy upoważnić Republikę Portugalską do przedłużenia wymienionej umowy do 9 kwietnia 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Republika Portugalska jest upoważniona do przedłużenia do 9 kwietnia 2005 r. Umowy w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Republiką Południowej Afryki, która weszła w życie 9 kwietnia 1979 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r.

W imieniu Rady
L. J. BRINKHORST
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 185 z 24.7.2003, str. 25.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.