Decyzja 2004/627/WE zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.283.17

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3136)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/627/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 2 września 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w kwietniu 1998 r. Hiszpania otrzymała wniosek od Sumitomo Chemical Agro Europe SA o włączenie substancji czynnej etoksazol do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 1999/43/WE (2) potwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymagania załącznika II i załącznika III do tej dyrektywy, dotyczące danych i informacji.

(2) W marcu 1997 r. Niderlandy otrzymały wniosek od Luxan BV dotyczący karwonu (poprzednia nazwa: L 91105D). Decyzja Komisji 1999/610/WE (3) potwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymagania załącznika II i załącznika III do tej dyrektywy, dotyczące danych i informacji.

(3) Potwierdzenie kompletności obu dokumentacji było niezbędne, w celu umożliwienia poddania ich szczegółowemu zbadaniu i stworzenia Państwom Członkowskim możliwości przyznawania tymczasowych zezwoleń, na okresy do trzech lat, w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG oraz, w szczególności, warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnej i środka ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

(4) Oceniono wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji projekty sprawozdań z oceny w dniu 12 października 2001 r. (etoksazol) i w dniu 16 października 2000 r. (karwon).

(5) Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez odpowiednie Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, należało zażądać od wnioskodawców dalszych informacji oraz zbadania ich i przedstawienia oceny przez Państwa Członkowskie. Dlatego dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie oceny dokumentacji nie będzie możliwe w ramach czasowych przewidzianych w dyrektywie 91/414/EWG.

(6) Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do zaniepokojenia, Państwom Członkowskim należy umożliwić przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, na okres 24 miesięcy, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić prowadzenie dalszego badania dokumentacji. Przewiduje się, że ocena i proces podejmowania decyzji, odnoszące się do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia do załącznika I każdej z tych substancji czynnych, zostaną zakończone w terminie 24 miesięcy.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające etoksazol lub karwon na okres nieprzekraczający 24 miesięcy, licząc od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 31 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

_________

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104).

(2) Dz.U. L 14 z 19.1.1999, str. 30.

(3) Dz.U. L 242 z 14.9.1999, str. 29.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.