Decyzja 2004/621/WE zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.279.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3256)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/621/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 sierpnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W następstwie wykrycia pozostałości leków weterynaryjnych w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin, oraz w wyniku braków stwierdzonych podczas wizyty kontrolnej w przedmiotowym kraju w zakresie przepisów dotyczących leków weterynaryjnych i systemu kontroli pozostałości u żywych zwierząt oraz w produktach zwierzęcych, Komisja przyjęła decyzję 2002/69/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (2).

(2) W świetle informacji dostarczonych przez właściwe władze Chin oraz korzystnych wyników kontroli przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie, zezwolono na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Chin w drodze wielokrotnych zmian decyzji 2002/69/WE, która została ujednolicona decyzją Komisji 2002/994/WE (3).

(3) W świetle wprowadzenia w życie środków korygujących oraz gwarancji dostarczonych przez właściwe władze Chin, korzystnych wyników ponownej wizyty kontrolnej w Chinach oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez Państwa Członkowskie w trakcie przywozu produktów z Chin, można uznać, że produkty pochodzenia zwierzęcego przywożone z Chin podlegają pełnej i systematycznej kontroli bezpieczeństwa żywności i pasz.

(4) Właściwe władze Chin w szczególności zagwarantowały, że każda przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt we Wspólnocie podlega systematycznej kontroli przed wysyłką w celu wykrycia obecności pozostałości leków weterynaryjnych. Właściwe władze Chin zagwarantowały także, że każdej przesyłce towarzyszyć będzie dokument zawierający deklarację właściwego organu potwierdzającą, że produkty zostały poddane kontroli przed wywozem i zawierającą wyniki przeprowadzonych badań.

(5) W świetle wyników i gwarancji opisanych powyżej, właściwym jest zastąpienie środków ochronnych przewidzianych decyzją 2002/994/WE przez wymóg, aby dane przesyłki były badane w miejscu pochodzenia przed wywozem do Wspólnoty i aby towarzyszyły im właściwe zaświadczenia.

(6) Jednakże wizyta kontrolna nadal wykazała braki w zakresie warunków sanitarnych stosowanych w Chinach przy produkcji mięsa drobiowego przeznaczonego do wywozu do Wspólnoty. W świetle wymienionych braków wraz z sytuacją powstałą w wyniku wybuchów epidemii influenzy drobiu, ograniczenia dotyczące przywozu mięsa drobiowego nie mogą jeszcze być zniesione.

(7) Dlatego decyzja 2002/994/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2002/994/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuły 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 2

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz produktów wymienionych w Załączniku zgodnie z niniejszą decyzją i szczególnymi warunkami zdrowotnymi zwierząt oraz warunkami zdrowia publicznego, mającymi zastosowanie do przedmiotowych produktów.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek produktów wymienionych w sekcji II Załącznika, którym towarzyszy dokument z deklaracją właściwej władzy Chin stwierdzający, że każda przesyłka była poddana przed wysyłką testom chemicznym w celu upewnienia się, czy przedmiotowe produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Test taki wykonuje się przede wszystkim w celu wykrycia obecności chloramfenikolu oraz nitrofuranu i jego metabolitów. Wyniki badań muszą być załączone.".

2) Skreśla się art. 4.

3) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Niniejsza decyzja podlega weryfikacji na podstawie informacji i gwarancji dostarczonych przez właściwe władze Chin i w razie konieczności na podstawie wyników kontroli na miejscu przeprowadzonej przez ekspertów Wspólnoty.".

4) Załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 31 sierpnia 2004 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/933/WE (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 71).

(3) Dz.U. 348 z 21.12.2002, str. 154. Decyzja zmieniona decyzją 2003/72/WE (Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 84).

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, dopuszczonych do przywozu do Wspólnoty bez konieczności przeprowadzania badań przewidzianych w art. 3:

– produkty rybołówstwa, z wyjątkiem:

– tych pozyskiwanych w ramach akwakultury,

– obranych i/lub przetworzonych krewetek,

– raków z gatunku Procambrus clarkii, poławianych w naturalnych zbiornikach wód słodkich,

– żelatyna.

CZĘŚĆ II

Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, dopuszczonych do przywozu do Wspólnoty po przeprowadzeniu badań przewidzianych w art. 3:

– produkty rybołówstwa pozyskiwane w ramach akwakultury,

– obrane i/lub przetworzone krewetki,

– raki z gatunku Procambrus clarkii, poławiane w naturalnych zbiornikach wód słodkich,

– jelita,

– mięso królicze,

– miód,

– mleczko pszczele.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.