Decyzja 2004/608/WE zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.274.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 19 sierpnia 2004 r.
zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3127)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/608/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (3) winna zostać uaktualniona w celu uwzględnienia w szczególności sytuacji w niektórych Państwach Członkowskich oraz kontroli wspólnotowych.

(2) Na żądanie władz słoweńskich, jak również po przeprowadzeniu kontroli wspólnotowej, należy dodać do wykazu dodatkowe punkty kontroli granicznej przy ulicy Jelsane, na lotnisku Brnik oraz na stacji kolejowej Dobova.

(3) Na żądanie władz maltańskich, jak również po przeprowadzeniu kontroli wspólnotowej, należy dodać do wykazu dodatkowy punkt kontroli granicznej w Marsaxxlok Freeport.

(4) Na żądanie władz estońskich, jak również po przeprowadzeniu kontroli wspólnotowej, należy dodać do wykazu dodatkowe punkty kontroli granicznej w porcie Muuga oraz na ulicy Narva.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do decyzji 2001/881/WE dodaje się do wykazu punktów kontroli granicznej dla Estonii następujący wpis:

"1

2

3

4

5

6

Muuga

2.300.399

P

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Narva

2.300.299

R

HC, NHC-NT"

Artykuł 2

W Załączniku do decyzji 2001/881/WE dodaje się do wykazu punktów kontroli granicznej dla Malty następujący wpis:

"1

2

3

4

5

6

Marsaxlokk

3.103.099

P

HC, NHC"

Artykuł  3

W załączniku do decyzji 2001/881/WE dodaje się do wykazu punktów kontroli granicznej dla Słowenii następujący wpis:

"1

2

3

4

5

6

Ljubljana Brnik

2.600.499

A

HC(2), NHC(2)

O

Dobova

2.600.699

F

HC(2), NHC(2)

U, E

Jelsane

2.600.299

R

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O"

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

__________

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/517/WE (Dz.U. L 221 z 21.6.2004, str. 18).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.