Decyzja 2004/572/WE zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.253.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 lipca 2004 r.
zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/572/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 lipca 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG i 90/675/EWG (1), ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 2004/122/WE (4) Komisja przyjęła środki ochrony dotyczące influenzy drobiu w kilku krajach azjatyckich, mianowicie w Kambodży, Indonezji, Japonii, Laosie, Pakistanie, Chińskiej Republice Ludowej wraz z Hongkongiem, Korei Południowej, Tajlandii i Wietnamie.

(2) W niektórych z tych krajów nadal pojawiają się przypadki influenzy drobiu.

(3) Mając na uwadze fakt, że sytuacja jest nadal niepokojąca, środki ochrony już przyjęte powinny być nadal stosowane.

(4) Środki te należy oceniać w świetle dalszego rozwoju sytuacji chorobowej i możliwych inspekcji służb Komisji przeprowadzonych na miejscu.

(5) Środek ustanowiony niniejszą decyzją jest zgodny z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 7 decyzji 2004/122/WE datę "15 sierpnia 2004 r." zastępuje się datą "15 grudnia 2004 r.".

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 23 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(2) Dz.U. L 24 z 31.1.1998, s. 9.

(3) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, s. 59.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.