Decyzja 2004/550/WE - OpenLEX

Decyzja 2004/550/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.244.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 13 lipca 2004 r.
zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych
(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2004/550/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (2) została przyjęta w świetle sytuacji związanej z chorobą niebieskiego języka panującej w dotkniętych nią regionach Wspólnoty. Decyzja ta wyznacza strefy ochrony i nadzoru ("strefy ograniczonego przemieszczania") odpowiadające poszczególnym sytuacjom epidemiologicznym i ustanawia przepisy w odniesieniu do warunków, na jakich dopuszcza się zwolnienie z obowiązujących zakazów w zakresie przemieszczania zwierząt do oraz z przedmiotowych stref ustanowionych dyrektywą 2000/75/WE ("zakaz opuszczania strefy").

(2) W dniach od 26 do 29 października 2003 r. zostało zorganizowane sympozjum na temat choroby niebieskiego języka przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (Office International des Epizooties). Jeden z wniosków tego sympozjum głosi, że przemieszczanie zwierząt ze stref zainfekowanych do strefy wolnej od choroby niebieskiego języka może odbywać się bez stwarzania ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jeśli zwierzęta te zostały zaszczepione przynajmniej na miesiąc przed datą przemieszczenia, pod warunkiem, że zastosowana szczepionka obejmuje wszystkie serotypy obecne w obszarze pochodzenia.

(3) Uwzględniając ten wniosek, warunki dotyczące przemieszczania zaszczepionych zwierząt określone w decyzji 2003/828/WE zostały zmienione na podstawie sytuacji panującej w ostatnim kwartale 2003 r. decyzją 2004/34/WE w celu umożliwienia przemieszczania bez wymogu ustania obiegu wirusa w regionie pochodzenia lub aktywności nosicieli w obszarze przeznaczenia. Niemniej jednak, jako środek ostrożności, decyzja 2003/828/WE zmieniona decyzją 2004/34/WE przewiduje możliwość przemieszczania wyłącznie w obrębie kraju z obszarów, na których szczepienia zostały zakończone zgodnie z programem przyjętym przez właściwy organ danego Państwa Członkowskiego.

(4) Po trzeciej kampanii szczepienia, która została przeprowadzona zimą na przełomie 2003/2004 r., oraz ogólnym ograniczeniu obiegu wirusa we wszystkich strefach ograniczonego przemieszczania, obecnie istnieje możliwość rozważenia ogólnych warunków dotyczących przemieszczania zaszczepionych zwierząt na obszarze ogólnokrajowym ze wszystkich stref ograniczonego przemieszczania bez uwzględnienia obiegu pozostałości wirusa na obszarze pochodzenia. Niemniej jednak, jako środek ostrożności, zwierzęta winny pochodzić ze stad zaszczepionych zgodnie z programem przyjętym przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, a także program nadzoru nosicieli na danym obszarze epidemiologicznym miejsca przeznaczenia winien potwierdzić, że aktywność dorosłego Culicoïdes imicola ustała.

(5) Artykuł 3 ust. 1 decyzji 2003/828/WE wyłącza z zakazu przemieszczania się krajowe wysyłki zwierząt, ich spermy, komórek jajowych i zarodków i stosuje się w określonych strefach ograniczonego przemieszczania we Francji i Włoszech. Należy poprawić błąd drukarski polegający na pominięciu Hiszpanii w art. 3 ust. 1.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/828/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2003/828/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 3 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

"1. Krajowe wysyłki zwierząt oraz ich spermy, komórek jajowych i zarodków ze strefy ograniczonego przemieszczania wymienionej w załączniku I są zwolnione z zakazu opuszczania danej strefy, wyłącznie jeśli zwierzęta te, ich sperma, komórki jajowe i zarodki spełniają warunki określone w załączniku II lub, w przypadku Francji, Włoch i Hiszpanii, w ust. 2, bądź - w przypadku Grecji - ust. 3.

2. We Francji, Włoszech i Hiszpanii krajowe wysyłki przewidziane w ust. 1 są zwolnione z zakazu opuszczania strefy przez właściwy organ, jeśli:

a) zwierzęta pochodzą ze stada zaszczepionego zgodnie z programem przyjętym przez właściwy organ,

b) zwierzęta zostały zaszczepione więcej niż 30 dni i mniej niż rok przed datą wysyłki na serotyp(y) obecne lub ewentualnie obecne w odnośnym obszarze epidemiologicznym pochodzenia,

c) program nadzoru nosicieli na odnośnym obszarze epidemiologicznym miejsca przeznaczenia potwierdza, że aktywność dorosłego Culicoïdes imicola ustała."

2) Załącznik I otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 5 sierpnia 2004 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.

(2) Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41. Decyzja zmieniona decyzją 2004/34/WE (Dz.U. L 7 z 13.1.2004, str. 47).

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK I

(Strefy ograniczonego przemieszczania: obszary geograficzne, na których Państwa Członkowskie ustanowią strefy ochrony i nadzoru)

Strefa A (serotypy 2 i 9 oraz w mniejszym zakresie 4 i 16)

Włochy

Abruzzo: Chieti, wszystkie obszary miejskie należące do lokalnej jednostki ochrony zdrowia Avezzano-Sulmona

Basilicata: Matera i Potenza

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Neapol, Salerno

Lazio: Frosinone, Latina

Molise: Isernia, Campobasso

Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sycylia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa i Trapani

Malta (*)

Strefa B (serotyp 2)

Włochy

Abruzzo: L’Aquila z wyjątkiem wszystkich obszarów miejskich należących do lokalnej jednostki ochrony zdrowia Avezzano-Sulmona

Lazio: Viterbo, Roma, Rieti

Marche: Ascoli Piceno, Macerata

Toskania: Massa Carrara, Piza, Grosseto, Livorno

Umbria: Terni i Perugia

Strefa C (serotypy 2 i 4 oraz w mniejszym zakresie 16)

Francja

Corse du sud, Haute-Corse

Hiszpania

Baleary

Włochy

Sardynia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Strefa D

Grecja

Całe terytorium Grecji, z wyjątkiem prefektur wymienionych w Strefie E.

Strefa E

Grecja

Prefektury Dodekanisi, Samos, Chios i Lesvos.

Cypr (*)

______

(*) Przejściowy status zdrowia zwierząt dla Cypru i Malty, trwa analizowanie danych epidemiologicznych. Status zostanie poddany weryfikacji najpóźniej do 1 maja 2007 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.