Decyzja 2004/521/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.227.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 czerwca 2004 r.
zmieniająca decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
(2004/521/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 maja 2004 r. Unia Europejska liczy 10 nowych Państw Członkowskich: Cypr, Estonię, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię, Republikę Czeską i Węgry. Artykuł 6 ust. 8 Aktu Przystąpienia z 2003 r. stanowi, że limity ilościowe stosowane przez Wspólnotę w przywozie wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie przywozu dokonywanego w ostatnich latach przez nowe Państwa Członkowskie.

(2) Decyzją nr 2003/893/WE (1), Rada wprowadziła limity ilościowe w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy.

(3) Ponieważ nie zostały zakończone negocjacje w sprawie zawarcia dwustronnej umowy w dziedzinie stali, i zgodnie z art. 6 ust. 8 trzeci akapit Aktu Przystąpienia z 2003 r., należy przewidzieć zwiększenie aktualnie obowiązujących limitów ilościowych, tak aby tradycyjna wymiana handlowa została utrzymana po rozszerzeniu UE. Przy zwiększeniu przyjmuje się jako podstawę średnią wartość przywozu wyrobów stalowych dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie w latach 2000, 2001 i 2002, dostosowaną pro rata temporis po rozszerzeniu z dniem 1 maja 2004 r. i dostosowaną następnie przy zastosowaniu 30 % wskaźnika redukcji, już stosowanego w odniesieniu do limitów ilościowych, przyjętego w wyniku narzuconych przez Ukrainę przeszkód w wywozie złomu żelaznego. Następnie, po zawarciu umowy, te limity ilościowe zostaną odpowiednio zmienione.

(4) Dlatego należy zmienić Załącznik II do decyzji Rady 2003/893/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik II do decyzji 2003/893/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 2004 r.
W imieniu Rady
J. WALSH
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 84.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK II

LIMITY ILOŚCIOWE - UKRAINA
(tony)
Rok

Wyroby

2004
SA Wyroby płaskie
SA1 Kręgi 62.037
SA2 Grube płyty 200.104
SA3 Inne wyroby płaskie 66.608
SB Wyroby długie
SB1 Belki 12.481
SB2 Walcówki 66.828
SB3 Inne wyroby długie 122.170"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.