Decyzja 2004/107 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG - OpenLEX

Decyzja 2004/107 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.376.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2004 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 107/2004
z dnia 9 lipca 2004 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r.(1)

(2) Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę 2003/103/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. zmieniającą dyrektywę 2001/25/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy(2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt. 56j (dyrektywa 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XIII do Porozumienia wprowadza się tiret w brzmieniu:

"- 32003 L 0103: Dyrektywa 2003/103/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 28).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2003/103/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2004 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kjartan JÓHANNSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 36

(2) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 28.

(*) Nie zgłoszono wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.