Decyzja 2004/105 zmieniająca Załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 2004/105 zmieniająca Załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.376.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2004 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 105/2004
z dnia 9 lipca 2004 r.
zmieniająca Załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r.(1)

(2) Do Porozumienia należy włączyć decyzję Komisji 2003/821/WE z 21 listopada 2003 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Guernsey(2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt. 5eg (decyzja Komisji 2003/490/WE) załącznika XI do Porozumienia wprowadza się punkt w brzmieniu:

5eh. "32003 D 0821: Decyzja Komisji 2003/821/WE z 21 listopada 2003 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Guernsey (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 27).".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2003/821/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2004 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kjartan JÓHANNSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 33.

(2) Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 27.

(*) Nie zgłoszono wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.