Decyzja 2003/421/WE w sprawie zawieszenia procedury kontrolnej dotyczącej przeszkód w handlu polegających na praktykach handlowych stosowanych przez Republikę Kolumbii w odniesieniu do przywozu pojazdów silnikowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.143.33

Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2003 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie zawieszenia procedury kontrolnej dotyczącej przeszkód w handlu polegających na praktykach handlowych stosowanych przez Republikę Kolumbii w odniesieniu do przywozu pojazdów silnikowych

(2003/421/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 11 czerwca 2003 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu(1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 356/95(2), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 7 lipca 2000 r. Volkswagen AG wniósł skargę na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 3286/94 (zwanego dalej "rozporządzeniem").

(2) Volkswagen AG twierdził, że wywóz ze Wspólnoty pojazdów silnikowych do Republiki Kolumbii jest utrudniony przez przeszkody w handlu w rozumieniu art. 2 ust. 1 tego rozporządzenia.

(3) Rzekome przeszkody w handlu zostały ustanowione przez ogólne kolumbijskie prawo podatkowe z 1996 r. (ze zmianami) (Estatuto Tributario), które przewiduje rozróżnienie między pojazdami montowanymi lub produkowanymi w Kolumbii, a tymi produkowanymi i montowanymi poza Kolumbią do celów zastosowania podatku VAT. Prawo to przewiduje, że pojazdy w kategorii do 1.400 cm3 produkowane lub montowane Kolumbii objęte są stawką podatku VAT w wysokości 20 % w porównaniu ze stawką podatku VAT w wysokości 35 % na samochody przywożone.

(4) Komisja decyduje, po konsultacji z Komitetem Doradczym ustanowionym rozporządzeniem, czy skarga zawiera wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie procedury kontrolnej. W konsekwencji, procedura kontrolna została wszczęta dnia 18 sierpnia 2000 r.(3).

(5) Badanie dostarczyło wystarczające dowody dla ocenienia, że:

- Republika Kolumbii narusza swoje obowiązki wynikające z art. III.2 GATT z 1994 r. Dlatego zaskarżone przez skarżącego praktyki mające być przeszkodami w handlu w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu,

- powyżej opisany dyskryminacyjny system nakładania podatku VAT przez Kolumbię na przywóz samochodów powoduje negatywne skutki w handlu w rozumieniu art. 2 ust. 4 rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu.

(6) W wyniku procedury kontrolnej ustalono, że działanie było konieczne, w interesie Wspólnoty, w celu usunięcia negatywnych skutków w handlu wynikających z przeszkód w handlu stosowanych przez Kolumbię.

(7) W celu zagwarantowania wykonywania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, wydaje się racjonalne znalezienie ze strony Kolumbii możliwości ugodowego rozwiązania, również przez wzgląd na trudną polityczną i gospodarczą sytuację Kolumbii.

(8) W grudniu 2001 r., Komisja Europejska i Kolumbia osiągnęły porozumienie stosownie do którego Kolumbia zobowiązała się nie zwiększać obecnego zróżnicowania podatku w stosunku do przywożonych samochodów silnikowych do 1.400 cm3 oraz usunąć wyżej wspomniane zróżnicowanie podatku VAT przed dniem 1 lipca 2005 r. Zgodnie z tymi warunkami, Komisja zobowiązała się do niewszczynania procedur rozstrzygania sporów WTO w zakresie środków objętych badaniem rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu. Porozumienie określiło, że pozostaje bez uszczerbku dla stanu prawnego Wspólnoty Europejskiej i Kolumbii.

(9) Porozumienie ustalało, że Komisja zawiesiłaby procedurę kontrolną w tej sprawie jak tylko zostałoby przyjęte przez Parlament Kolumbii ustawodawstwo wprowadzające w życie umowę.

(10) Projekt aktu prawnego przewidujący stopniowe zniesienie zróżnicowania podatku VAT differential został przedstawiony przez Rząd Kolumbii parlamentowi Kolumbii dnia 20 maja 2002 r. i został przyjęty dnia 27 grudnia 2002 r.

(11) Dlatego należy zawiesić procedurę kontrolną.

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ustanowionego rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Niniejszym zawiesza się procedurę kontrolną wszczętą w dniu 18 sierpnia 2000 r., dotyczącą przeszkód w handlu, polegających na praktykach handlowych stosowanych przez Kolumbię w odniesieniu do przywozu pojazdów silnikowych.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 2003 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 71.

(2) Dz.U. L 41 z 23.2.1995, str. 3.

(3) Dz.U. C 236 z 18.8.2000, str. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.