Decyzja 2003/175/WE w sprawie wykorzystania odsetek z Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu finansowania kosztów wprowadzania wewnętrznego systemu zarządzania dla indywidualnych konsultantów pracujących w Państwach AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.70.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2003 r.

DECYZJA RADY
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie wykorzystania odsetek z Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu finansowania kosztów wprowadzania wewnętrznego systemu zarządzania dla indywidualnych konsultantów pracujących w Państwach AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich

(2003/175/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 marca 2003 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Trzecią Konwencję AKP-EWG podpisaną w Lomé dnia 8 grudnia 1984 r.,

uwzględniając Czwartą Konwencję AKP(1) podpisaną w Lomé dnia 15 grudnia 1989 r., zmienioną Porozumieniem podpisanym na Mauritiusie dnia 4 listopada 1995 r.(2),

uwzględniając Porozumienie wewnętrzne z dnia 19 lutego 1985 r. w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty(3), zwane dalej "Porozumieniem wewnętrznym w sprawie szóstego EFR", w szczególności jego art. 9 ust. 2,

uwzględniając Porozumienie wewnętrzne z dnia 16 czerwca 1990 r. w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty na mocy Czwartej Konwencji AKP-WE(4), zwane dalej "Porozumieniem wewnętrznym w sprawie siódmego EFR", w szczególności jego art. 9 ust. 2,

uwzględniając Porozumienie wewnętrzne z dnia 20 grudnia 1995 r. między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty na mocy drugiego protokołu finansowego do czwartej Konwencji AKP-WE(5), zwane dalej "Porozumieniem wewnętrznym w sprawie ósmego EFR", w szczególności jego art. 9 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 stycznia 2003 r., Komisja nie powierza już zarządzania indywidualnymi konsultantami pracującymi w Państwach AKP oraz w krajach i terytoriach zamorskich zewnętrznym podmiotom prawa prywatnego.

(2) Wymagane środki pieniężne powinny pochodzić z odsetek od kapitału ulokowanego w różnych Europejskich Funduszach Rozwoju (EFR), które znajdują się na kontach gotówkowych EFR, zgodnie z Porozumieniem wewnętrznym mającym zastosowanie do szóstego, siódmego i ósmego EFR,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwota 2.700.000 EUR zostaje odliczona od odsetek od kapitału ulokowanego w różnych Funduszach na kontach gotówkowych Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu finansowania kosztów wprowadzania systemu zarządzania dla indywidualnych konsultantów pracujących w Państwach AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich przez okres czterech lat następujących po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2003 r.

W imieniu Rady
N. CHRISTODOULAKIS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 229 z 17.8.1991, str. 3.

(2) Dz.U. L 156 z 29.5.1998, str. 3.

(3) Dz.U. L 86 z 31.3.1986, str. 210.

(4) Dz.U. L 229 z 17.8.1991, str. 288.

(5) Dz.U. L 156 z 29.5.1998, str. 108.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.