Decyzja 2002/986/WE zmieniająca decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz decyzję 2002/459/WE wymieniającą jednostki systemu komputerowego ANIMO

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.344.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 13 grudnia 2002 r.
zmieniająca decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz decyzję 2002/459/WE wymieniającą jednostki systemu komputerowego ANIMO

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4987)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/986/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 19 grudnia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(1), zmienioną decyzją Komisji 2000/208/WE(2), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG(3), ostatnio zmienioną dyrektywą 96/43/WE(4), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z państw trzecich, zatwierdzony na mocy decyzji Komisji 2001/881/WE(5), zmienionej decyzją 2002/455/WE(6), który zawiera numery jednostki ANIMO dla każdego punktu kontroli granicznej, musi być aktualizowany w celu uwzględnienia zmian w niektórych Państwach Członkowskich oraz kontroli wspólnotowych.

(2) Wykaz jednostek ANIMO w decyzji Komisji 2002/459/WE(7), który zawiera numery jednostki ANIMO dla każdego punktu kontroli granicznej, musi być odpowiednio aktualizowany w celu uwzględnienia stosownych zmian oraz w celu zachowania takiego samego wykazu, jak w decyzji 2002/881/WE.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2001/881/WE zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W załączniku do decyzji 2002/459/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9.

(2) Dz.U. L 64 z 11.3.2000, str. 20.

(3) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

(4) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 1.

(5) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44.

(6) Dz.U. L 155 z 14.6.2002, str. 59.

(7) Dz.U. L 159 z 17.6.2002, str. 27.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ZAŁĄCZNIK  II

W Załączniku do decyzji 2002/459/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Francji:

– w zapisie odnoszącym się do ST LOUIS BÂLE skreśla się lit. F.

2) W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Włoszech:

– w zapisie odnoszącym się do TRIESTE skreśla się lit. R,

– skreśla się cały zapis dla CAGLIARI,

– skreśla się cały zapis dla CATANIA;

– oraz dodaje się następujące zapisy odnoszące się do nowych punktów kontroli granicznej:

"0304199 A RIMINI,

0302999 A VERONA".

3) W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Zjednoczonym Królestwie:

– skreśla się cały zapis dla LERWICK,

– skreśla się cały zapis dla ROSYTH,

– skreśla się cały zapis dla SHEERNESS.

4) W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Grecji:

– nazwę HELLINIKON-ATHINA zastępuje się nazwą ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT,

– skreśla się cały zapis dla IGOUMENITSA.

5) W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Hiszpanii:

– nazwę GIJÓN zastępuje się nazwą ASTURIAS.

6) W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Danii:

– nazwę NEKSØ zastępuje się nazwą RØNNE.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.