Decyzja 2002/975/WE w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.337.87

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5051)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/975/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), zmienioną ostatnio dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(3), zmienioną ostatnio dyrektywą 92/118 EWG(4), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/40/EWG wprowadzającą wspólnotowe zwalczanie influenzy drobiu(5), a w szczególności jej art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W 1999 r. i 2000 r. we Włoszech wybuchła epidemia influenzy drobiu, wywołana szczepami wirusa H7N1 o wysokiej chorobotwórczości, która spowodowała straty ekonomiczne dla przemysłu drobiowego. Przed epidemią na obszarze kraju rozpowszechniony był wirus o niskiej chorobotwórczości.

(2) Podczas monitorowania influenzy drobiu, w październiku 2002 r. wykryto obecność szczepu wirusa influenzy drobiu H7N3 o niskiej chorobotwórczości w regionach Veneto i Lombardia.

(3) Obecnie kontrola zakażeń influenzy drobiu o niskiej chorobotwórczości nie jest objęta prawodawstwem Wspólnoty.

(4) Właściwe władze weterynaryjne Włoch podjęły środki kontrolne w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby na inne regiony, jednak zakażenie nie może zostać dostatecznie powstrzymane.

(5) Wirus o niskiej chorobotwórczości może mutować do wirusa o wysokiej chorobotwórczości i może powodować groźne ogniska choroby.

(6) Podczas poprzedniej epidemii influenzy drobiu we Włoszech Komisja zatwierdziła program szczepień w połączeniu z intensywnym monitoringiem i niektórymi postanowieniami dla handlu wewnątrzwspólnotowego żywym drobiem i produktami drobiowymi.

(7) Niektóre środki dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się podczas handlu wewnątrzwspólnotowego żywym drobiem i produktami drobiowymi, będące kontynuacją kampanii szczepień, zostały utrzymane przez przyjęcie decyzji Komisji 2002/552/WE(6).

(8) Doświadczenie włoskiej kampanii szczepień sugeruje, że kampania ta skutecznie zatrzymała rozprzestrzenianie się wirusa influenzy drobiu o niskiej chorobotwórczości.

(9) Szczep wirusa influenzy drobiu H7N3 jest odpowiedzialny za obecne zakażenia, podczas gdy poprzednia epidemia została spowodowana przez szczep wirusa N7N1.

(10) Obecnie zakażenie występuje na obszarze Włoch o dużej populacji drobiu.

(11) W związku z tym szczepienie może być skutecznym narzędziem uzupełnienia środków dla kontroli influenzy drobiu.

(12) Podczas zastosowania szczepień należy wprowadzić ograniczenia w przemieszczaniu się szczepionego drobiu.

(13) Włochy przedstawiły program szczepień w celu uzupełnienia środków kontroli influenzy drobiu na ograniczonym obszarze kraju, obejmujący specjalne ograniczenia w przemieszczaniu się.

(14) W ramach wprowadzenia programu Włochy zatwierdziły zastosowanie dwóch inaktywowanych szczepionek przeciwko influenzy drobiu. W fazie początkowej szczepionka homologiczna otrzymywana jest ze szczepu macierzystego CK/Pak/1995-H7N3, a w następnym okresie, rozpoczynającym się na początku 2003 r., stosowana będzie szczepionka heterologiczna A/CK/Italy/AG-473/1999-H7N1.

(15) Na posiedzeniu technicznej grupy roboczej dokonano przeglądu programu szczepień przedstawionego przez Włochy.

(16) Monitoring szczepionych i nieszczepionych stad drobiu jest w dalszym ciągu prowadzony, w tym stosowanie testu serologicznego immunofluorescencyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji 2001/847/WE(7).

(17) Włochy wprowadziły specjalne ograniczenia w przemieszczaniu się związane ze szczepieniem drobiu oraz z handlem wewnątrzwspólnotowym.

(18) W celu uzyskania przejrzystości decyzja 2002/552/WE powinna utracić moc, a jej postanowienia zostają zastąpione niniejszą decyzją.

(19) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się program szczepień przeciwko influenzie drobiu przedstawiony przez Włochy, który zostaje przeprowadzony na obszarze określonym w załączniku I.

Artykuł  2

Ograniczenia w przemieszczaniu się żywych ptaków, jaj wylęgowych, jaj konsumpcyjnych i świeżego mięsa drobiu do obszaru, poza obszar i wewnątrz obszaru określonego w załączniku I stosuje się według ustaleń z programu szczepień określonego w art. 1.

Artykuł  3
1.
Z Włoch nie wysyła się żadnych żywych ptaków i jaj wylęgowych przybywających i/lub pochodzących z obszaru określonego w załączniku I.
2.
Z Włoch można wysyłać żywe ptaki i jaja wylęgowe przybywające i/lub pochodzące z terytorium Włoch poza obszarem określonym w załączniku I, jeśli:

– nie ustalono kontaktu lub innych epidemiologicznych związków z influenzą drobiu pomiędzy gospodarstwem pochodzenia oraz gospodarstwem lub wylęgarnią położonymi na obszarze określonym w załączniku I, oraz

– gospodarstwo pochodzenia nie jest położone w żadnej ze stref ustanowionych przez właściwy organ, w których wprowadzone zostały ograniczenia związane z influenzą drobiu.

3. 1
(skreślony).
Artykuł  4

Świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłkom żywych ptaków i jaj wylęgowych z Włoch zawierają następujący zwrot: "Warunki zdrowia zwierząt z tej przesyłki są zgodne z decyzją 2002/975/WE".

Artykuł  5
1.
Świeże mięso drobiu musi być oznaczone zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 91/494/EWG(8) i nie jest wywożone z Włoch, jeśli pochodzi od:

a) drobiu zaszczepionego przeciwko influenzie drobiu;

b) stad drobiu wykazujących seropozytywność na influenzę drobiu, przeznaczonych na rzeź, pod kontrolą urzędową zgodnie z programem szczepień, o którym mowa w art.1;

c) 2 drobiu pochodzącego z gospodarstw usytuowanych w strefie z ograniczeniami, która zostaje ustalona w oparciu o minimalny promień jednego kilometra wokół każdej z ferm drobiu zarażonej ptasią grypą o niskiej chorobotwórczości, zgodnie z postanowieniami programu szczepień, określonego w art. 1.

2. 3
W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) i b) świeże mięso indyków i kurcząt szczepionych przeciwko influenzie drobiu szczepionką heterologicznego szczepu wirusa H7N1 nie jest znakowane zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady 91/494/EWG oraz może zostać wysłane do innych Państw Członkowskich, pod warunkiem że mięso pochodzi z uboju stada indyków i kurcząt, które:

i) było regularnie kontrolowane i badane, z wynikiem negatywnym, pod kątem influenzy drobiu, jak zostało to określone w zatwierdzonym programie szczepień, ze szczególną uwagą zwróconą na ptaki wskaźnikowe.

Do badań:

– ptaków szczepionych stosuje się test immunofluorescencyjny,

– ptaków wskaźnikowych stosuje się test hamowania hemaglutynacji (HI), test immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID) lub test ELISA. Jednakże jeśli to konieczne, stosuje się również test immunofluorescencyjny;

ii) było kontrolowane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii w ciągu 48 godzin przed załadunkiem, ze szczególną uwagą zwróconą na ptaki wskaźnikowe;

iii) było badane serologicznie, z wynikiem negatywnym, w Krajowym Laboratorium w kierunku influenzy drobiu za pomocą procedury pobrania próbek i badania, określonej w załączniku II do niniejszej decyzji;

iv) musi zostać przesłane bezpośrednio do rzeźni wyznaczonej przez właściwy organ oraz być poddane ubojowi bezpośrednio po przybyciu. Ptaki są przetrzymywane oddzielnie od innych stad, niestosujących się do obecnych postanowień.

3. 4
Świeżemu mięsu indyków i kurcząt, spełniającemu wymogi określone w ust. 2, towarzyszy świadectwo zdrowia ustalone w załączniku VI dyrektywy 71/118/EWG(9), które w pkt IV lit. a) zawiera następujące oświadczenie urzędowego lekarza weterynarii:

"Mięso indycze i drobiowe opisane powyżej spełnia wymogi decyzji 2002/975/WE"

Artykuł  6

Włochy zapewniają, aby na obszarze określonym w załączniku I:

1) Do gromadzenia, przechowywania i transportu jaj konsumpcyjnych stosowano jedynie jednorazowy materiał do opakowań lub materiał, który może zostać skutecznie oczyszczony i zdezynfekowany.

2) Wszystkie środki transportu stosowane do przewozu drobiu, jaj wylęgowych, jaj konsumpcyjnych i pasz dla drobiu musiały być oczyszczone i zdezynfekowane bezpośrednio przed i po każdym transporcie środkami odkażającymi zgodnie ze sposobami użycia zatwierdzonymi przez właściwe władze.

Artykuł  7

Przemieszczanie się żywego drobiu i jaj wylęgowych, pochodzących z terytorium Włoch spoza obszaru określonego w załączniku I do innego Państwa Członkowskiego, jest dozwolone po uprzednim powiadomieniu centralnych i lokalnych władz weterynaryjnych kraju przeznaczenia na 5 dni wcześniej. Zawiadomienie wysyłane jest przez właściwe władze weterynaryjne.

Artykuł  8
1.
Włochy powiadamiają Komisję i inne Państwa Członkowskie o dacie rozpoczęcia szczepień najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
2.
Przepisy art. 2-7 wchodzą w życie z dniem rozpoczęcia szczepień.
Artykuł  9
1.
Co sześć miesięcy Włochy przedstawiają raport zawierający informacje o skuteczności programu szczepień, o którym mowa w art. 1.
2.
Niniejsza decyzja, a w szczególności okres, podczas którego obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się po zakończeniu programu szczepień wskazane w art. 2-7, podlega odpowiednio przeglądowi.
Artykuł  10

Decyzja 2002/552/WE traci moc.

Artykuł  11

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.

(2) Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14.

(3) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13.

(4) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

(5) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1.

(6) Dz.U. L 180 z 10.7.2002, str. 24.

(7) Dz.U. L 315 z 1.12.2001, str. 61.

(8) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 35.

(9) Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 5

OBSZAR SZCZEPIEŃ

Region Veneto

Prowincja Verona

Obszar szczepień obejmuje terytorium następujących gmin:

Albaredo d'Adige

Angiari

Arcole

Belfiore

Bevilacqua

Bonavigo

Boschi Sant'Anna

Bovolone

Bussolengo

Buttapietra

Obszar Calmiero na południe od autostrady A4

Casaleone

Castel d'Azzano

Obszar Castelnuovo del Garda na południe od autostrady A4

Cerea

Cologna Veneta

Obszar Colognola ai Colli na południe od autostrady A4

Concamarise

Erbè

Gazzo Veronese

Isola della Scala

Isola Rizza

Obszar Lavagno na południe od autostrady A4

Minerbe

Obszar Monteforte d'Alpone na południe od autostrady A4

Mozzecane

Nogara

Nogarole Rocca

Oppeano

Palù

Pescantina

Obszar Peschiera del Garda na południe od autostrady A4

Povegliano Veronese

Pressana

Ronco all'Adige

Roverchiara

Roveredo di Guà

Obszar S. Bonifacio na południe od autostrady A4

Obszar S. Giovanni Lupatoto na południe od autostrady A4

Obszar S. Martino Buon Albergo na południe od autostrady A4

S. Pietro di Morubio

Salizzole

Sanguinetto

Obszar Soave na południe od autostrady A4

Sommacampagna

Sona

Sorgà

Trevenzuolo

Valeggio sul Mincio

Obszar Verona na południe od autostrady A4

Veronella

Vigasio

Villafranca di Verona

Zevio

Zimella

Prowincja Vicenza

Obszar szczepień obejmuje terytorium następujących gmin:

Agugliaro

Albettone

Alonte

Asigliano Veneto

Barbarano Vicentino

Campiglia dei Berici

Castegnero

Lonigo

Montegalda

Montegaldella

Mossano

Nanto

Noventa Vicentina

Orgiano

Poiana Maggiore

S. Germano dei Berici

Sossano

Villaga

Prowincja Padova

Obszar szczepień obejmuje terytorium następujących gmin:

Carceri

Casale di Scodosia

Este

Lozzo Atestino

Megliadino S. Fidenzio

Megliadino S. Vitale

Montagnana

Ospedaletto Euganeo

Ponso

S. Margherita d'Adige

Saletto

Urbana

Region Lombardia

Prowincja Mantova

Obszar szczepień obejmuje terytorium następujących gmin:

Acquanegra Sul Chiese

Asola

Bigarello

Canneto Sull'oglio

Casalmoro

Casaloldo

Casalromano

Castel D'ario

Castel Goffredo

Castelbelforte

Castiglione Delle Stiviere

Cavriana

Ceresara

Gazoldo Degli Ippoliti

Goito

Guidizzolo

Mariana Mantovana

Marmirolo

Medole

Monzambano

Piubega

Ponti Sul Mincio

Porto Mantovano

Redondesco

Rodigo

Roncoferraro

Roverbella

San Giorgio Di Mantova

Solferino

Villimpenta

Volta Mantovana

Prowincja Brescia

Obszar szczepień obejmuje terytorium następujących gmin:

Acquafredda

Alfianello

Azzano Mella

Bagnolo Mella

Barbariga

Bassano Bresciano

Berlingo

Borgo San Giacomo

Borgosatollo

Brandico

Obszar Brescia na południe od autostrady A4

Obszar Calcinato na południe od autostrady A4

Calvisano

Capriano del Colle

Carpendolo

Obszar Castegnato na południe od autostrady A4

Castel Mella

Castelcovati

Obszar Castenedolo na południe od autostrady A4

Castrezzato

Cazzago San Martino

Chiari

Cigole

Boccaglio

Cologne

Comezzano-Cizzago

Corzano

Dello

Obszar Desenzano del Garda na południe od autostrady A4

Obszar Erbusco na południe od autostrady A4

Fiesse

Flero

Gambara

Ghedi

Gottolengo

Isorella

Leno

Lograto

Obszar Lonato na południe od autostrady A4

Longhena

Maclodio

Mairano

Manerbio

Milzano

Montichiari

Montirone

Offlaga

Orzinuovi

Orzivecchi

Obszar Ospitaletto na południe od autostrady A4

Obszar Palazzolo sull'Oglio na południe od autostrady A4

Pavone del Mella

Pompiano

Poncarale

Pontevico

Pontoglio

Obszar Pozzolengo na południe od autostrady A4

Pralboino

Quinzano d'Oglio

Remedello

Obszar Rezzato na południe od autostrady A4

Roccafranca

Obszar Roncadelle na południe od autostrady A4

Obszar Rovato na południe od autostrady A4

Rudiano

San Gervasio Bresciano

San Paolo

San Zeno Naviglio

Seniga

Torbole Casaglia

Travagliato

Trenzano

Urago d'Oglio

Verolanuova

Verolavecchia

Villachiara

Visano

Prowincja Bergamo

Obszar szczepień obejmuje terytorium następujących gmin:

Antegnate

Obszar Bagnatica na południe od autostrady A4

Barbata

Bariano

Obszar Bolgare na południe od autostrady A4

Calcinate

Calcio

Obszar Castelli Calepio na południe od autostrady A4

Cavernago

Cividale al Piano

Cologno al Serio

Cortenuova

Obszar Costa di Mezzate na południe od autostrady A4

Covo

Fara Olivana con Sola

Fontanella

Ghisalba

Obszar Grumello del Monte na południe od autostrady A4

Isso

Martinengo

Morengo

Mornico al Serio

Pagazzano

Palosco

Pumenengo

Romano di Lombardia

Obszar Seriate na południe od autostrady A4

Obszar Telgate na południe od autostrady A4

Torre Pallavicina

Prowincja Cremona

Obszar szczepień obejmuje terytorium następujących gmin:

Camisano

Casale Cremasco-Vidolasco

Casaletto di Sopra

Castel Gabbiano

Soncino

ZAŁĄCZNIK  II 6

PROCEDURA POBIERANIA PRÓB I BADAŃ

1. Wprowadzenie i ogólne zastosowanie

Opracowany pośredni test immunofluorescencyjny ma na celu rozróżnienie między indykami szczepionymi/narażonymi na działanie warunków naturalnych oraz indykami i kurczętami szczepionymi/nienarażonymi na działanie warunków naturalnych w ramach strategii szczepień "DIVA" (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) stosującej szczepionkę z heterologicznego szczepu wirusa naturalnego H7N3.

2. Wykorzystanie testów do celów wysyłania świeżego mięsa indyczego i drobiowego z obszaru szczepień we Włoszech do pozostałych Państw Członkowskich.

Mięso pochodzące z indyków i kurcząt zaszczepionych przeciwko influenzie drobiu może być wysyłane do pozostałych Państw Członkowskich pod warunkiem że w przypadku gdy wszystkie ptaki są trzymane w jednym budynku, próbki krwi zostały pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii w ciągu siedmiu dni przed ubojem od co najmniej dziesięciu szczepionych indyków lub kurcząt przeznaczonych na ubój. Jednakże w przypadku gdy drób jest trzymany w więcej niż jednej grupie lub pomieszczeniu, co najmniej dwadzieścia szczepionych ptaków wybranych losowo z wszystkich grup lub pomieszczeń na fermie zostanie zbadanych.

1 Art. 3 ust. 3 skreślony przez art. 2 pkt 1 decyzji nr 2004/159/WE z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.50.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
2 Art. 5 ust. 1 lit. c) zmieniona przez art. 2 pkt 2 lit. a) decyzji nr 2004/159/WE z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.50.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
3 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b) decyzji nr 2004/159/WE z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.50.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
4 Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b) decyzji nr 2004/159/WE z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.50.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
5 Załącznik I zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2003/436/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.149.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
6 Załącznik II zmieniony przez art. 2 pkt 3 decyzji nr 2004/159/WE z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.50.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.