Decyzja 2002/879/WE zmieniająca decyzję 2002/304/WE w zakresie programów stosowanych w Finlandii w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.305.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 listopada 2002 r.
zmieniająca decyzję 2002/304/WE w zakresie programów stosowanych w Finlandii w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4290)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/879/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 listopada 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/WE z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 98/45/WE(2), w szczególności jej art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 2002/304/WE(3), Komisja zatwierdziła programy mające na celu uzyskanie statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych gospodarstw w niezatwierdzonych strefach, w odniesieniu do jednej lub dwóch chorób ryb, którymi są wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS) i zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), włącznie z programem dla wszystkich obszarów Finlandii, położonych w głębi kraju i nadbrzeżnych.

(2) Wobec wystąpienia ognisk VHS w niektórych obszarach nadbrzeżnych, Finlandia przedstawiła zmiany do tego programu. Program przewiduje specjalne środki zwalczania VHS w obszarach nadbrzeżnych dotkniętych tą chorobą, w celu uzyskania, w efekcie końcowym, statusu stref zatwierdzonych w odniesieniu do VHS i IHN dla wszystkich obszarów Finlandii, położonych w głębi kraju i nadbrzeżnych. Program obejmuje niedyskryminacyjne ograniczenia w odniesieniu do przemieszczeń ryb, w celu uniknięcia ponownego wprowadzenia chorób, o których mowa.

(3) Zmieniony program, który został przedstawiony jest zgodny z właściwymi wymogami dyrektywy 91/67/EWG.

(4) W związku z tym, zmieniony program, przedstawiony przez Finlandię, powinien zostać zatwierdzony a decyzja 2002/304/WE odpowiednio zmieniona.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do dyrektywy 2002/304/EWG zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, str. 12.

(3) Dz.U. L 104 z 20.4.2002, str. 37.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK I

STREFY, W KTÓRYCH SĄ STOSOWANE ZATWIERDZONE PROGRAMY W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO JEDNEJ LUB DWÓCH CHORÓB RYB, KTÓRYMI SĄ VHS I IHN

1. STREFY W DANII, W KTÓRYCH JEST STOSOWANY ZATWIERDZONY PROGRAM W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO VHS

- Zlewnia rzeki FISKEBÆK Å.

- Wszystkie CZĘŚCI JUTLANDII na południe i zachód od zlewni rzek Storåen, Karup å, Gudenåen i Grejs å.

- Obszar wszystkich WYSP DUŃSKICH.

2. STREFY W NIEMCZECH, W KTÓRYCH SĄ STOSOWANE ZATWIERDZONE PROGRAMY W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

- Strefa w zlewni rzek »WOLFEGGER AACH I ROHRSEE«.

- Strefa w zlewni »OBERN NAGOLD«.

- Strefa »GROSSE LAUTER« w zlewni Dunaju.

3. STREFY W HISZPANII, W KTÓRYCH JEST STOSOWANY ZATWIERDZONY PROGRAM W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

- AUTONOMICZNA GMINA LA RIOJA.

4. STREFY WE FRANCJI, W KTÓRYCH JEST STOSOWANY ZATWIERDZONY PROGRAM W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

- LES FORGES.

- LA NIVE i LES NIVELLES.

- L'ÉLORN.

5. STREFY WE WŁOSZECH, W KTÓRYCH JEST STOSOWANY ZATWIERDZONY PROGRAM W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

5.1. Autonomiczna prowincja Bolzano

ZONA PROVINCE OF BOLZANO

- Strefa składa się ze wszystkich zlewni rzek w rejonie prowincji Bolzano.

Strefa obejmuje górną część strefy ZONA VAL DELL'ADIGE - tzn. zlewnię rzeki Adige od jej źródeł w prowincji Bolzano do granicy z prowincją Trento.

(UWAGA: Pozostała, dolna część strefy ZONA VAL DELL'ADIGE jest objęta zatwierdzonym programem autonomicznej prowincji Trento. Części górne i dolne tej strefy należy traktować jako jedną jednostkę epidemiologiczną.)

5.2. Autonomiczna prowincja Trento

ZONA VAL DI SOLE E DI NON

- Obszar zlewni od źródła strumienia Noce do tamy S. Giustina.

ZONA VAL DEL FERSINA

- Obszar zlewni od źródła strumienia Fersina do wodospadu Ponte Alto.

ZONA VAL DELL'ADIGE - część dolna

- Obszar zlewni rzeki Adige i jej źródeł znajdujących się na terenie autonomicznej prowincji Trento, od granicy z prowincją Bolzano do tamy Ala (elektrownia wodna).

(UWAGA: Część strefy ZONA VAL DELL'ADIGE, położona w górnym biegu rzeki, jest objęta zatwierdzonym programem prowincji Bolzano. Górną i dolną część tej strefy należy traktować jako jedną jednostkę epidemiologiczną.)

ZONA VAL RENDENA, ALTO E BASSO SARCA

- Obszar zlewni od źródeł rzeki Sarca do tamy Torbole (elektrownia wodna). Strefa jest równo podzielona przez tamę Ponte Pià, z wyjątkiem basenu potoków Manes, Arnò i Ambies oraz basenu Doliny Jezior.

ZONA TORRENTE ARNÒ

- Obszar zlewni od źródła potoku Arnò do zapór położonych w dolnym biegu, ujściem potoku Arnò do rzeki Sarca.

ZONA VAL BANALE

- Obszar zlewni basenu strumienia Ambies do tamy elektrowni wodnej.

ZONA VARONE

- Obszar zlewni od źródeł strumienia Magnone do wodospadu.

ZONA VAL DI LEDRO

- Obszar zlewni basenów potoków Massangia i Ponale do elektrowni wodnej.

ZONA ALTO E BASSO CHIESE

- Obszar zlewni rzeki Chiese od źródeł do tamy Condino, z wyjątkiem basenów potoków Adanà i Palvico.

ZONA TORRENTE PALVICO

- Obszar zlewni basenu potoku Palvico do zapory zbudowanej z betonu i kamieni.

ZONA VALSUGANA

- Obszar zlewni basenu rzeki Brenta do tamy Marzotto.

5.3. Region Veneto

ZONA TORRENTE ASTICO

- Obszar zlewni rzeki Astico, od jej źródeł (w autonomicznej prowincji Trento i prowincji Vicenza, region Veneto) do tamy znajdującej się w pobliżu mostu Pedescala w prowincji Vicenza.

Część położona w dolnym biegu rzeki Astico, między tamą w pobliżu mostu Pedescala a tamą Pria Maglio, jest uważana za strefę buforową.

ZONA BELLUNO

- Obszar zlewni w prowincji Belluno od źródeł strumienia Ardo do zapory położonej w dolnym biegu rzeki (przed ujściem strumienia Ardo do rzeki Piave) w gospodarstwie Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A. STREFY W FINLANDII, W KTÓRYCH JEST STOSOWANY ZATWIERDZONY PROGRAM W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

- Wszystkie obszary położone w głębi lądu i nadbrzeżne, z wyjątkiem prowincji Åland i obszaru Pyhtää podlegającego ograniczeniom.

6.B. STREFY W FINLANDII, W KTÓRYCH JEST STOSOWANY ZATWIERDZONY PROGRAM - WŁĄCZNIE ZE SPECYFICZNYMI ŚRODKAMI ZWALCZANIA VHS - W CELU UZYSKANIA, W EFEKCIE KOŃCOWYM, STATUSU STREF ZATWIERDZONYCH W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

- Cała prowincja ÅLAND i obszar PYHTÄÄ podlegający ograniczeniom."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.