Decyzja 2002/871/WE ustanawiająca wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.300.42

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 17 października 2002 r.
ustanawiająca wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 3783)

(2002/871/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 listopada 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego(1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1407/2002, Komisja ocenia środki zgłoszone przez Państwa Członkowskie odnoszące się do pomocy dla przemysłu węglowego oraz decyduje o ich zgodności ze wspólnym rynkiem.

(2) W tym celu Państwa Członkowskie są zobowiązane do zgłoszenia Komisji wszelkiego wsparcia finansowego, jakiego zamierzają udzielić dla przemysłu węglowego podczas roku produkcyjnego węgla. Muszą one określić charakter wsparcia w odniesieniu do form pomocy przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002. Muszą przedstawić Komisji wszelkie szczegółowe informacje właściwe do obliczenia kosztów produkcji i ich związku z planami zgłoszonymi Komisji, w szczególności z planami zamknięcia i/lub planami dotyczącymi dostępu do rezerw węgla.

(3) W celu umożliwienia oceny zgodności z warunkami i kryteriami ustanowionymi w odniesieniu do przyznawania pomocy, Komisja musi dysponować szczegółowymi, porównywalnymi i możliwymi do sprawdzenia informacjami. Odpowiednio, konieczne jest ustanowienie wspólnych ram zgłaszania przez Państwa Członkowskie planów zamknięcia i/lub planów dotyczących dostępu do rezerw węgla oraz dotyczących zgłoszenia pomocy dla przemysłu węglowego.

(4) Przy dostarczaniu informacji dotyczących roku referencyjnego 2001, należy dokonać odniesienia, za ten rok, do decyzji Komisji nr 3632/93/EWWiS(2) z dnia 28 grudnia 1993 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszą decyzję stosuje się do przekazywania przez Państwa Członkowskie planów zamknięcia i/lub planów dotyczących dostępu do rezerw węgla i wszelkich zmian tych planów oraz do zgłoszenia środków finansowych, które Państwa Członkowskie zamierzają przeznaczyć dla przemysłu węglowego w roku produkcyjnym węgla.

Artykuł  2

Dla celów niniejszej decyzji "jednostka produkcji" oznacza podziemną lub odkrywkową eksploatację węgla i związaną z nią infrastrukturę zdolną do produkcji węgla surowego niezależnie od innych jednostek produkcji zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w przemyśle wydobywczym.

Koszty produkcji i "bieżące straty produkcyjne", jak określono w art. 2 lit. e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1407/2002, są obliczane w odniesieniu do każdej jednostki produkcji.

Artykuł  3

W celu umożliwienia Komisji dokonania oceny zgodności z warunkami i kryteriami ustanowionymi w art. 4 oraz art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1407/2002, Państwa Członkowskie przekazują informacje określone w art. 9 ust. 4 oraz art. 9 ust. 6 lit. b), c), e) i f) tego rozporządzenia, przy użyciu następujących formularzy:

a) formularze A.1 oraz B.1 w załączniku I do niniejszej decyzji w odniesieniu do podziemnych jednostek produkcji;

b) formularze A.2 oraz B.2 w załączniku II do niniejszej decyzji w odniesieniu do odkrywkowych jednostek produkcji.

Artykuł  4

W celu umożliwienia Komisji dokonania oceny zgodności z warunkami i kryteriami ustanowionymi w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1407/2002, Państwa Członkowskie przekazują informacje określone w art. 9 ust. 5 tego rozporządzenia, przy użyciu następujących formularzy:

a) formularz A.1 w załączniku I oraz formularz D w załączniku III do niniejszej decyzji w odniesieniu do podziemnych jednostek produkcji;

b) formularz A.2 w załączniku II oraz formularz D w załączniku III do niniejszej decyzji w odniesieniu do odkrywkowych jednostek produkcji.

Artykuł  5

Aby umożliwić Komisji ocenę środków finansowych dla przemysłu węglowego w ciągu następnego roku produkcyjnego węgla, Państwa Członkowskie przedstawią informacje określone w art. 9 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 1407/2002, przy użyciu następujących formularzy:

a) formularze B.1 oraz C.1 w załączniku I do niniejszej decyzji w odniesieniu do podziemnych jednostek produkcji;

b) formularze B.2 oraz C.2 w załączniku II do niniejszej decyzji w odniesieniu do odkrywkowych jednostek produkcji.

Artykuł  6

Następujące informacje są zgłaszane w dowolnym formacie:

a) informacje odnoszące się do kosztów, które mają być pokryte z pomocy określonej w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1407/2002, zgodnie z kategoriami kosztów określonych w Załączniku do tego rozporządzenia;

b) informacje określone w art. 9 ust. 2, art. 9 ust. 6 lit. a), d) i g) oraz art. 9 ust. 7 tego rozporządzenia.

Artykuł  7

Dokumenty otrzymane lub opracowane przez władze krajowe w ramach wykonywania niniejszej decyzji są gromadzone w krajowych urzędach oraz przechowywane do dyspozycji Komisji.

Artykuł  8

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2002 r.

W imieniu Komisji
Loyola DE PALACIO
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 205 z 2.8.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 329 z 31.12.1993, str. 12.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ZAŁĄCZNIK  II

ZAŁĄCZNIK  III

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.