Decyzja 2002/860/WE ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze Szwajcarii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.301.38

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 października 2002 r.
ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze Szwajcarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4097)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/860/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 listopada 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/WE z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE(2), w szczególności jej art. 11.1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przeprowadzona została inspekcja w imieniu Komisji w Szwajcarii w celu sprawdzenia warunków, w których produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty.

(2) Wymagania ustawodawstwa Szwajcarii w zakresie inspekcji sanitarnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne tymi ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

(3) W szczególności "Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)" może skutecznie sprawdzać wprowadzanie w życie obowiązującego prawa.

(4) Właściwe jest ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących świadectwa zdrowia, które musi na mocy dyrektywy 91/493/EWG towarzyszyć przesyłkom produktów rybołówstwa przywożonym do Wspólnoty ze Szwajcarii. W szczególności zasady te muszą określać wzór świadectwa, minimalne wymagania w odniesieniu do języka lub języków, w których musi być sporządzone, oraz status osoby upoważnionej do jego podpisania.

(5) Znak, który musi być dołączony do paczek produktów rybołówstwa, zawiera nazwę państwa trzeciego oraz numer identyfikacyjny/rejestracji zakładu, statku przetwórni lub chłodni składowej, lub statku zamrażalni pochodzenia, z wyjątkiem niektórych produktów mrożonych.

(6) Jest także konieczne sporządzenie wykazu zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa złowionych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt I dyrektywy 91/493/EWG(3). Te wykazy powinny zostać sporządzone na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez BFV/OVF. Dlatego BFV/OVF jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z odnośnymi przepisami dyrektywy 91/493/EWG.

(7) BFV/OVF dostarczył oficjalne zapewnienia dotyczące zgodności z przepisami ustanowionymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG w zakresie kontroli produktów rybołówstwa oraz dotyczące spełnienia wymagań w zakresie higieny równoważnych z wymaganiami ustanowionymi w tej dyrektywie.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

"Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)" jest właściwym organem w Szwajcarii do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł  2
1.
Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty ze Szwajcarii spełniają warunki ustanowione w ust. 2, 3 i 4.
2.
Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I.
3.
Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II.
4.
Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem oraz przeznaczonych do wytwarzania żywności konserwowanej, na wszystkich paczkach należy umieścić napis "SZWAJCARIA" oraz numer identyfikacyjny/rejestracji zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, wykonany literami niedającymi się usunąć.
Artykuł  3
1.
Świadectwo, określone w art. 2 ust. 2, zostaje sporządzone w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.
2.
Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela BFV/OVF oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje.
Artykuł  4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 20 grudnia 2002 r.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

(3) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ZAŁĄCZNIK  II

WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

No d'agrément/Nr identyfikacyjnyNom/NazwaVille/Miasto

Région/Region

Catégorie/ Kategoria
61Knorr-Nährmittel AGTHAYNGENPP
214Nestlé Suisse SA (Fabrique de Kemptthal)KEMPTTHALPP
224Hilcona AGSCHAANPP
225Haco AGGUMLIGENPP
288Frigemo Produktion Chur AGCHURPP
313Balik Räucherei im Toggenburg AGEBERSOL-MOGELSBERGPP
314CT Océane SACAROUGEPP
316Planet CaviarCAROUGE LES ACACIASPP
317Hilcona Gourmet SAORBEPP
323Wolf BernardCHEVROUXPP
326Roberto SAMEYRINPP
330Valfish SALE BOUVERETPP
Legenda:
PP Zakład przetwórczy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.