Decyzja 2002/800/WE zmieniająca decyzję 98/508/WE w sprawie zawarcia między Wspólnotą Europejską a Australią Porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania oceny, certyfikatów i oznakowania zgodności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.278.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2002 r.

DECYZJA RADY
z dnia 8 października 2002 r.
zmieniająca decyzję 98/508/WE w sprawie zawarcia między Wspólnotą Europejską a Australią Porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania oceny, certyfikatów i oznakowania zgodności

(2002/800/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 października 2002 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 wraz z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania między Wspólnotą Europejską a Australią(1) Porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania oceny, certyfikatów i oznakowania zgodności (zwanego dalej "Porozumieniem") konieczna jest zmiana decyzji 98/508/WE(2) w celu upoważnienia Komisji do podejmowania wszelkich środków niezbędnych dla funkcjonowania Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 

Artykuł 3 decyzji 98/508/WE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

1. Komisja, wspierana przez Komitet specjalny wyznaczony przez Radę, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie przewidzianym w art. 12 Porozumienia. Komisja, po konsultacji z Komitetem specjalnym podejmuje działania w zakresie wyznaczania, powiadamiania, wymiany informacji i wniosków o informacje przewidzianych w Porozumieniu.

2. Stanowisko Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu jest ustalane przez Komisję, po konsultacjach z Komitetem specjalnym określonym w ust. 1."

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 8 października 2002 r.

W imieniu Rady
T. PEDERSEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 229 z 17.8.1998, str. 3.

(2) Dz.U. L 229 z 17.8.1998, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.