Decyzja 2002/651/WE dotycząca udziału Wspólnoty w Międzynarodowej Grupie Badawczej ds. Kauczuku

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.215.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2002 r.

DECYZJA RADY
z dnia 22 lipca 2002 r
dotycząca udziału Wspólnoty w Międzynarodowej Grupie Badawczej ds. Kauczuku

(2002/651/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 sierpnia 2002 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Międzynarodowa Grupa Badawcza ds. Kauczuku (MGBK) została utworzona w 1944 r. po zakończeniu Międzynarodowego Programu Regulacji Kauczuku, który funkcjonował od 1934 r. Zmiany w Regulaminie Wewnętrznym zostały przyjęte przez Grupę na spotkaniach Szefów Delegacji, które miały miejsce podczas trzydziestego szóstego i trzydziestego siódmego Zgromadzenia Narodów w Tokio (marzec 1995 r.) i Phuket (kwiecień 1996 r.).

(2) MGBK jest organizacją międzyrządową o statusie uznanego organu międzynarodowego, zlokalizowaną w Zjednoczonym Królestwie, formalnie założoną na mocy Porozumienia w sprawie siedziby z Rządem Zjednoczonego Królestwa, podpisanego w dniu 14 lutego 1978 r., które określa przywileje i immunitety dla Grupy i jej Sekretariatu. Celem Grupy jest : "... stworzenie forum do dyskusji o problemach dotykających produkcję, konsumpcję i handel naturalnym i syntetycznym kauczukiem oraz gromadzenie i rozpowszechnianie wyczerpujących informacji statystycznych o światowej branży kauczuku".

(3) Grupa jest obsługiwana przez Sekretariat, którego sekretarz generalny, odpowiedzialny przed Grupą i Komitetem Wykonawczym, jest organem wykonawczym; pod względem administracyjnym sekretarz generalny przedstawia sprawozdanie Komitetowi Wykonawczemu, który spotyka się od czterech do sześciu razy w roku i obejmuje czternaście Rządów Członkowskich wybranych na dorocznym posiedzeniu. Przewodniczący Grupy jest wybierany na okresy dwuletnie na dorocznych posiedzeniach i zasiada w Komitecie Wykonawczym ex officio. Najwyższy organ jest konstytuowany przez Szefów Delegacji, którzy spotykają się na posiedzeniach dorocznych lub posiedzeniach specjalnych.

(4) Działalność Grupy stanowi forum do dyskusji o sprawach odnoszących się do światowej branży kauczuku, zbierania, oceny i publikacji miarodajnych statystyk dotyczących produkcji, konsumpcji i handlu kauczukiem naturalnym i syntetycznym. Działalność jest głównie finansowana za pomocą wkładów Rządów Członkowskich. Z zatwierdzonego budżetu 60 % ma być pokryta z podstawowych wkładów płaconych w równych kwotach przez wszystkie Rządy Członkowskie. Różnica w wysokości 40 % ma być płacona przez Rządy Członkowskie proporcjonalnie do produkcji lub konsumpcji ich państwach (w zależności od tego, który wskaźnik jest wyższy) nowego kauczuku w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok budżetowy.

(5) Po ostatecznej likwidacji Międzynarodowej Rady Kauczuku Naturalnego (MRKN) w dniu 31 sierpnia 2001 r., przyszły dialog między krajami wywożącymi i przywożącymi kauczuk naturalny krajami mógłby być w najlepszy sposób osiągnięty poprzez wzmocnienie długo istniejącej MGBK, będącej forum do dyskusji o sprawach wpływających na podaż i popyt kauczuku syntetycznego i naturalnego.

(6) Kilka Państw Członkowskich Unii Europejskiej jest członkami MGBK, to znaczy: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Niderlandy, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo.

(7) Rada Unii Europejskiej, w oparciu o zalecenie Grupy Roboczej ds. Surowców, poprosiła Komisję o podjęcie niezbędnych kroków w celu umożliwienia Wspólnocie Europejskiej wstąpienie do MGBK jako pełny członek,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Statut oraz Regulamin Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku (MGBK) zostają niniejszym przyjęte przez Wspólnotę Europejską.

Teksty Statutu oraz Regulaminu są załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do złożenia dokumentu zatwierdzenia członkostwa w MGBK w imieniu Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2002 r.

W imieniu Rady
P. S. MØLLER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

STATUT I REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY BADAWCZEJ DS. KAUCZUKU STATUT

Zakres uprawnień

1. Członkostwo w Międzynarodowej Grupie Badawczej ds. Kauczuku jest otwarte dla krajów zainteresowanych produkcją, konsumpcją lub handlem kauczukiem naturalnym i syntetycznym.

2. W oparciu o uzgodnione zasady członkowie wnoszą wpłaty na cele działalności Grupy.

3. Główną siedzibą Grupy jest Londyn, gdzie utrzymywany jest Sekretariat do celów wykonywania pracy, przede wszystkim zbierania i upowszechniania danych statystycznych.

4. Grupa zbiera się okresowo w terminach i miejscach odpowiadających członkom w celu dokonywania przeglądu sytuacji statystycznej i omawiania wspólnych problemów branży kauczuku.

5. Grupa dokonuje lub zleca wykonanie takich badań w zakresie światowej sytuacji kauczuku, jakie uznaje za odpowiednie, zwracając szczególną uwagę na dostarczenie wszechstronnych informacji o sytuacji podaży i popytu oraz prawdopodobnych zmianach.

6. Grupa rozważa środki zmierzające do rozszerzenia światowej konsumpcji kauczuku.

7. Grupa rozważa, w jaki sposób najlepiej radzić sobie z wyjątkowymi trudnościami członków i może przedstawiać sprawozdania i zalecenia w tych sprawach.

8. Inne rządy i organizacje międzyrządowe, które wyrażają zainteresowanie, mogą być informowane o badaniach oraz wynikach dyskusji uznawanych za odpowiednie.

Obowiązki członków

9. Członkowie zobowiązują się w zakresie, w jakim jest to możliwe, do przekazywania Sekretariatowi danych statystycznych dotyczących produkcji, konsumpcji i handlu kauczukiem w odniesieniu do ich obszarów oraz innych informacji mających związek z bieżącymi szacunkami i przyszłymi tendencjami.

10. Z zatwierdzonego budżetu rocznego 60 % jest pokrywane z podstawowych składek płaconych w równych kwotach przez wszystkie Rządy Członkowskie.

11. Różnica w wysokości 40 % zatwierdzonego budżetu jest płacona przez Rządy Członkowskie proporcjonalnie do ich produkcji lub konsumpcji (w zależności od tego, który wskaźnik jest wyższy) nowego kauczuku w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok budżetowy. O ile brak koniecznych danych statystycznych uniemożliwia oszacowanie składki według tej zasady Komitet Wykonawczy, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych informacji, ustala składkę, która ma być wpłacona oraz zaprasza dany Rząd do wyrażenia zgody na taki wymiar.

12. Nowi członkowie przystępujący do Grupy w trakcie roku budżetowego wnoszą następujące wkłady do budżetu:

i) od dnia 1 lipca do dnia 30 września, pełny wkład podstawowy;

ii) od dnia 1 października do dnia 31 grudnia, trzy czwarte wkładu podstawowego;

iii) od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca, połowę wkładu podstawowego;

iv) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca, jedną czwartą wkładu podstawowego.

13. Wszystkie kwoty należne od Rządów Członkowskich są wpłacane w ich walutach krajowych, jeżeli są wymienne na walutę Zjednoczonego Królestwa; w pozostałych przypadkach w walucie Zjednoczonego Królestwa.

14. Członkowie z niezapłaconą w okresie dwóch lat składką, o ile Grupa nie podejmie innej decyzji, przestają korzystać z przywilejów członkostwa do chwili uregulowania zaległości i składek za bieżący rok.

Organizacja i procedury

15. Grupa zbiera się przynajmniej raz w każdym roku kalendarzowym oraz w każdym innym terminie, który może ustalić Komitet Wykonawczy.

16. Grupa zbiera się w Londynie lub innym miejscu, które może ustalić Grupa lub Komitet Wykonawczy po otrzymaniu zaproszenia Rządu Członkowskiego.

17. Rządy Członkowskie tworzące Grupę wyznaczają jednego przedstawiciela, któremu mogą towarzyszyć doradcy na każdym posiedzeniu Grupy.

18. Jeżeli nie jest możliwy udział przedstawiciela Rządu Członkowskiego w posiedzeniu Grupy, może być on reprezentowany przez zastępcę.

19. Obecność zwykłej większości członków grupy, w tym przynajmniej trzech producentów i sześciu konsumentów kauczuku naturalnego i przynajmniej trzech producentów kauczuku syntetycznego konieczne jest dla utworzenia kworum na każdym posiedzeniu Grupy.

20. Członkami zarządu Grupy są przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz generalny.

21. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani przez Grupę i sprawują urząd przez dwa lata budżetowe Grupy; są oni uprawnieni do ponownego wyboru. Jeżeli w danym roku kalendarzowym doroczne posiedzenie Grupy odbywa się po dniu 30 czerwca, aktualny przewodniczący i zastępca przewodniczącego sprawują w dalszym ciągu urząd do chwili wyboru nowego przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego na kolejnym posiedzeniu Grupy.

22. Grupa mianuje sekretarza generalnego, który jest kierownikiem zarządzającym Sekretariatu i odpowiada przed Grupą i Komitetem Wykonawczym za jego pracę.

23. Grupa wyznacza Komitet Wykonawczy, który w imieniu i na rzecz Grupy wykonuje takie uprawnienia, jakie wyznaczy i przekaże mu Grupa oraz, który jest upoważniony do podejmowania działań w pilnych sprawach w sposób odpowiadający celom i strategii Grupy.

24. Grupa może wyznaczyć komitety lub zespoły doradcze, które w różnych okresach mogą być uważane za niezbędne oraz może określać członkostwo i funkcje.

25. Grupa zezwala na opracowanie i publikowanie takich badań w zakresie światowej sytuacji kauczuku oraz innych tematów, jakie uznaje za odpowiednie.

26. Obserwator pragnący zabrać głos na posiedzeniu Grupy powiadamia przewodniczącego o takim zamiarze przed sesją, a przewodniczący może, według swojego uznania, zaprosić obserwatora do zabrania głosu we właściwym czasie. Podczas posiedzenia Grupy obserwator może być poproszony przez przewodniczącego do uczestniczenia w pracach dowolnego komitetu.

27. W dowolnym czasie Grupa może zmienić lub poprawić niniejszy regulamin.

Zasady finansowe

28. Rok budżetowy trwa od dnia 1 lipca i kończy dnia 30 czerwca.

29. Rachunek bankowy w imieniu Sekretariatu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku znajduje się w Londynie.

30. Rachunek bankowy jest obsługiwany czekami podpisywanymi przez:

i) sekretarza generalnego; lub

ii) podczas jego nieobecności przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Grupy lub Komitetu Wykonawczego; lub

iii) podczas ich nieobecności przez innego faktycznego członka Komitetu Wykonawczego. Powyżej określonego limitu, który ustala Komitet Wykonawczy, czeki wymagają dwóch podpisów.

31. Zestawienia rachunkowe Sekretariatu są przechowywane przez sekretarza generalnego.

32. Wszelkie otrzymywane sumy pieniężne są bezzwłocznie deponowane w banku. Rachunek zaliczkowy jest prowadzony przez sekretarza generalnego do celów drobnych płatności gotówkowych i wpływów gotówkowych do kwoty ustalonej przez Komitet Wykonawczy.

33. Grupa wyznacza rewidentów.

34. Sekretarz generalny rozpowszechnia wśród wszystkich Rządów Członkowskich, tak szybko jak to jest możliwe po zakończeniu roku budżetowego, sprawozdanie roczne rachunków zatwierdzone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego, sekretarza generalnego i rewidentów.

35. Sekretarz generalny jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie Komitetowi Wykonawczemu, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku, prowizorium budżetowego na następny rok budżetowy w celu zatwierdzenia przez Grupę. Jeżeli w danym roku kalendarzowym doroczne posiedzenie Grupy odbywa się po dniu 30 czerwca, prowizorium budżetowe rekomendowane do zatwierdzenia przez Komitet Wykonawczy najpóźniej do dnia 31 marca jest rozpowszechniane wśród Rządów Członkowskich w celu uzyskania ich opinii, a Komitet Wykonawczy jest upoważniony do zatwierdzenia budżetu na następny rok, z uwzględnieniem opinii otrzymanych od Rządów Członkowskich.

36. Sekretarz generalny jest odpowiedzialny za przedstawianie Rządom Członkowskim zatwierdzonego budżetu i wymaga zrealizowania płatności pełnego wkładu należnego od każdego rządu wymienionego w powyższym budżecie.

37. Wydatki związane z podróżami i dietami członków uczestniczących w posiedzeniach Grupy ponoszą odpowiednie Rządy Członkowskie i nie stanowią obciążenia funduszów Grupy.

Komitet Wykonawczy

38. Komitet Wykonawczy składa się z Rządów Członkowskich, które są wybierane na dorocznych posiedzeniach Grupy. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego Grupy są członkami ex officio. Wszyscy członkowie komitetu pragnący sprawować swoje funkcje na drugi lub kolejny rok wnioskują o ponowny wybór na dorocznym posiedzeniu.

39. Obecność zwykłej większości, w tym dwóch producentów i dwóch konsumentów kauczuku naturalnego (w tym przynajmniej jednego producenta kauczuku syntetycznego) stanowi kworum.

40. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego Komitetu są wybierani przez członków Komitetu na posiedzeniu Komitetu niezwłocznie po dorocznym posiedzeniu Grupy.

41. Komitet odpowiada za:

a) rozpatrywanie postępu działań pozostających do zrealizowania między posiedzeniami Grupy i udzielanie w razie potrzeby dalszych instrukcji w tym zakresie sekretarzowi generalnemu;

b) rozpatrywanie innych spraw, które mogą wyniknąć między posiedzeniami Grupy, wydając właściwe zalecenia (patrz klauzula 45) oraz, w zależności od potrzeby i pilności sprawy, podejmowanie działań zgodnych z celami i strategią Grupy;

c) wykonywanie takiego nadzoru nad pracami administracyjnymi i finansowymi Sekretariatu, jaki jest wymagany;

d) rekomendowanie budżetu do zatwierdzenia przez Grupę lub, zgodnie z przepisami klauzuli 35, zatwierdzanie budżetu na następny rok;

e) przedkładanie na dorocznym posiedzeniu Grupy sprawozdania z działalności za okres od poprzedniego dorocznego posiedzenia Grupy;

f) podejmowanie innych prac w swoim imieniu i na swoją rzecz w zależności od decyzji Grupy.

42. Komitet zbiera się w terminach ustalanych przez jego członków lub może być zwoływany przez sekretarza generalnego, a w każdym przypadku w terminie sześciu miesięcy od poprzedniego dorocznego posiedzenia Grupy.

43. Wszystkie Rządy Członkowskie otrzymują wcześniej porządek dzienny posiedzeń Komitetu oraz otrzymują sprawozdania z posiedzeń po ich zatwierdzeniu.

44. Na wniosek przewodniczącego Komitetu każdy Rząd Członkowski może uczestniczyć w dowolnym posiedzeniu Komitetu w zakresie określonego punktu lub na całym posiedzeniu.

45. Wszystkie zalecenia Komitetu są rozpowszechniane wśród Rządów Członkowskich Grupy przez sekretarza generalnego zanim zostaną wykonane, z uwzględnieniem wystarczającej ilości czasu na przedstawienie zastrzeżeń, które są wnoszone przez członka, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Komitet Statystyczny

46. Komitet Statystyczny składa się ze wszystkich członków Grupy, którzy pragną w nim pracować, i otrzymuje on wsparcie Komisji Ekspertów Statystyków ds. Kauczuku, który jest mianowany corocznie przez Grupę w związku z zaleceniem Komitetu Statystycznego.

47. Komitet wybiera swojego przewodniczącego, który zwykle będzie także przewodniczącym Komisji Ekspertów Statystyków ds. Kauczuku oraz, który sprawuje urząd przez jeden rok budżetowy i jest uprawniony do ponownego wyboru. Jeżeli w danym roku kalendarzowym doroczne posiedzenie Grupy odbywa się po dniu 30 czerwca, aktualny przewodniczący sprawuje w dalszym ciągu urząd do chwili ponownego wyboru lub wyboru nowego przewodniczącego na kolejnym posiedzeniu Grupy.

48. Komitet odpowiada za:

i) dokonywanie przeglądu i przedstawianie sprawozdań na temat sytuacji podaży/popytu kauczuku;

ii) dokonywanie badań i przedstawianie sprawozdań na tematy pokrewne skierowane do niego przez Grupę.

49. Komitet nie wydaje oświadczeń prasowych, jeżeli nie zostaną one zatwierdzone przez Grupę na posiedzeniu lub w jakimkolwiek innym terminie przez Komitet Wykonawczy lub przez sekretarza generalnego.

Sekretarz generalny i Sekretariat

50. Sekretarz generalny jest kierownikiem zarządzającym Sekretariatu i jest odpowiedzialny przed Grupą za swoją pracę.

51. Szczegółowe obowiązki sekretarza generalnego w takich sprawach jak finanse, powoływanie personelu itp., ustala Komitet Wykonawczy z uwzględnieniem dyrektyw Grupy. We wszystkich takich sprawach uznaje się, że sekretarz generalny podejmuje działania jako przedstawiciel za wszystkich członków Grupy.

52. Sekretariat wykonuje wszystkie swoje prace bezstronnie, nie publikuje wcześniej niepublikowanych materiałów przekazanych przez Rządy Członkowskie bez ich uprzedniej zgody oraz nie inicjuje dyskusji w sprawach strategicznych.

53. Funkcje Sekretariatu obejmują:

i) dostarczanie Grupie wszelkich możliwych informacji w sprawach statystyki i o szerszych aspektach gospodarczych, jeżeli odnoszą się do kauczuku;

ii) utrzymywanie łączności między Rządami Członkowskimi w odniesieniu do problematyki kauczuku między posiedzeniami Grupy;

iii) wykonywanie koniecznych przygotowań na spotkania Grupy;

iv) utrzymywanie powiązań z innymi organizacjami międzynarodowymi, których praca odnosi się i pozostaje w zakresie zainteresowań prac Grupy;

v) podejmowanie badań, które Grupa może wskazywać zgodnie z ustępem 5 i 25.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Zmiany do Regulaminu zostały przyjęte przez Grupę na posiedzeniach szefów delegacji, które miały miejsce podczas 36 i 37 Zgromadzenia Narodów w Tokio i Phuket. Reguły 1-10 zostały przyjęte na posiedzeniu w dniach 1-2 marca 1995 r. i weszły w życie w dniu 2 marca 1995 r. Reguły 11 i 12 zostały przyjęte na posiedzeniu w dniach 15-16 kwietnia 1996 r. i weszły w życie w dniu 16 kwietnia 1996 r.

Reguła 1

Procedura głosowania

a) Decyzje we wszystkich grupach, Komitecie Wykonawczym i posiedzeniach Komitetu, w każdym przypadku, gdy będzie możliwe, są podejmowane w drodze konsensusu bez głosów przeciwnych, formalnych sprzeciwów czy zastrzeżeń stanowiska. Przewodniczący posiedzeń w każdym przypadku dążą do uzyskania konsensusu dla wszystkich decyzji, a gdy stanowiska są zastrzegane, dawana jest wystarczająca ilość czasu, jeżeli jest to tylko możliwe, aby dojść do porozumienia i osiągnąć konsensus.

b) Jeżeli w opinii przewodniczącego posiedzenia nie ma możliwości na osiągnięcie konsensusu w danej sprawie, jest ona poddawana pod głosowanie.

c) Głosowanie zwykle jest przeprowadzane, aby utrzymać maksymalną przejrzystość przy podejmowaniu decyzji, i od wyłącznego uznania przewodniczącego posiedzenia zależy, czy odbywa się poprzez podniesienie ręki czy odczytywania listy obecności. W wyjątkowych okolicznościach przewodniczący, po zatwierdzeniu zwykłą większością obecnych i głosujących, może podjąć decyzję, że będzie wymagane tajne głosowanie lub głosowanie drogą pocztową właściwej liczby członków.

d) Decyzje w drodze głosowania, z zastrzeżeniem przepisów lit. e), zwykle są podejmowane zwykłą większością obecnych i głosujących, pod warunkiem że decyzja Grupy wymaga głosu popierającego przynajmniej trzech producentów kauczuku naturalnego i trzech konsumentów kauczuku, w tym dwóch producentów kauczuku syntetycznego, a taka decyzja Komitetu Wykonawczego wymaga głosu popierającego przynajmniej dwóch producentów kauczuku naturalnego i dwóch konsumentów, w tym jednego producenta kauczuku syntetycznego.

e) Decyzje w drodze głosowania dotyczące:

i) zatwierdzenia lub rekomendacji budżetu;

ii) ulg w zobowiązaniach, zawieszenia praw lub wyłączenia Rządów Członkowskich, wymagają większości dwóch trzecich obecnych i głosujących, pod warunkiem że jest wymagany głos popierający zwykłej większości producentów kauczuku naturalnego i konsumentów liczonych oddzielnie.

f) Decyzje w drodze głosowania dotyczące:

i) zmiany lub wypowiedzenia Porozumienia w sprawie siedziby;

ii) zmiany Statutu lub Regulaminu Wewnętrznego;

iii) usytuowania głównej siedziby,

są podejmowane tylko w drodze konsensusu.

g) Jeżeli jest wymagane pilne podjęcie decyzji, sekretarz generalny, za zgodą przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, może przedłożyć propozycję pod głosowanie Komitetu Wykonawczego drogą pocztową. Członkowie mają prawo wyboru w zakresie przyjęcia, odrzucenia lub odniesienia sprawy do następnego posiedzenia Komitetu Wykonawczego. Przyjęcie wymaga głosów popierających określonych w lit. d) i e), z wyjątkiem sytuacji, gdy dwóch producentów kauczuku naturalnego i dwóch konsumentów (w tym jeden producent kauczuku syntetycznego) tego zażąda, decyzja jest odkładana do następnego posiedzenia Komitetu Wykonawczego.

h) Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, za zgodą zwykłej większości Komitetu Wykonawczego, może skierować każdą propozycję do głosowania drogą pocztową przez członków Grupy. Członkowie Grupy posiadają wybór w zakresie przyjęcia, odrzucenia lub odniesienia sprawy do dorocznego lub specjalnego posiedzenia Grupy. Przyjęcie wymaga głosów popierających określonych w lit. d) i e), z wyjątkiem sytuacji, gdy trzech producentów kauczuku naturalnego i trzech konsumentów (w tym dwóch producentów kauczuku syntetycznego) tego zażąda, decyzja jest odkładana do rocznego lub specjalnego posiedzenia Grupy.

i) Termin głosowania drogą pocztową zwykle wynosi 30 dni od dnia wysyłki pocztowej, lecz w skrajnie pilnych przypadkach może być zatwierdzony przez przewodniczącego Komitetu Wykonawczego krótszy termin obejmujący nie mniej niż siedem dni.

Reguła 2

Uprawnienia komitetu finansowego

Nie naruszając powierzonych uprawnień na mocy klauzuli 35 i 41 Statutu, Komitet Wykonawczy nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach:

a) ulg dla Rządów Członkowskich dotyczących wymogów członkostwa;

b) zawieszenia praw Rządu Członkowskiego;

c) wyłączenia Rządu Członkowskiego;

d) renegocjacji, przedłużenia lub wypowiedzenia Porozumienia w sprawie siedziby;

e) zmiany Statutu lub Regulaminu Wewnętrznego;

f) usytuowania głównej siedziby;

g) mianowania sekretarza generalnego;

lecz może omawiać wszystkie te sprawy w celu przygotowania zaleceń na posiedzenia Grupy.

Reguła 3

Składki członkowskie

a) Termin płatności składek członkowskich przypada na dzień 1 lipca każdego roku.

b) Jeżeli Rząd Członkowski nie zapłacił swojej składki w pełnej wysokości do dnia 1 grudnia, sekretarz generalny sporządza pilne żądanie bezzwłocznej zapłaty.

c) Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w pełnej wysokości do dnia 1 lutego, sekretarz generalny sporządza sprawozdanie o zaległościach dla Komitetu Wykonawczego, który, o ile w szczególnych okolicznościach nie podejmie innej decyzji, zaleca Grupie zawieszenie wszystkich praw głosu Rządu Członkowskiego.

d) Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w pełnej wysokości do dnia 1 kwietnia, Komitet Wykonawczy, o ile w szczególnych okolicznościach nie podejmie innej decyzji, zaleca Grupie zawieszenie wszystkich usług Sekretariatu na rzecz Rządu Członkowskiego.

e) Zalecenia wymagane zgodnie z przepisami lit. c) i d) mogą być kierowane do Grupy poprzez głosowanie drogą pocztową na podstawie reguły 1 lit. h).

f) Jeżeli Rząd Członkowski nie wpłacił swojej składki w pełnej wysokości do końca roku budżetowego, wysokość należnej płatności jest podwyższana z uwzględnieniem rocznej stopy inflacji w kraju głównej siedziby, która jest stosowana do obliczania budżetu za każdy rok, w odniesieniu do którego płatność pozostaje nieuregulowana. Skorygowana wysokość płatności jest obliczana i przekazywana do Rządu Członkowskiego przez sekretarza generalnego na koniec każdego kwartału roku budżetowego, z zastrzeżeniem, że niniejszy przepis nie ma zastosowania do składek należnych przed dniem 30 czerwca 1995 r.

g) Żadna decyzja czy działanie podjęte na podstawie przepisów niniejszej klauzuli nie narusza praw zainteresowanego Rządu Członkowskiego do bycia reprezentowanym na dowolnym posiedzeniu grupy, na którym są omawiane warunki jego członkostwa lub do składania oświadczeń na takich posiedzeniach, jak również żadna taka decyzja czy działanie nie uniemożliwia lub nie opóźnia rozpatrywania przez Grupę zawieszenia Rządu Członkowskiego na podstawie przepisów klauzuli 14 Statutu.

Reguła 4

Powtórne przyjęcie do Grupy

Każda prośba o powtórne przyjęcie do Grupy Rządu zawieszonego na podstawie klauzuli 14 Statutu za zaległości w zobowiązaniach finansowych jest rozpatrywana przez Komitet Wykonawczy w celu osiągnięcia porozumienia w zakresie dokonania płatności z tytułu zobowiązań. Każde porozumienie jest przedkładane na posiedzeniu Grupy celu zatwierdzenia.

Reguła 5

Wycofanie się z Grupy

Powiadomienie o wycofaniu się przez Rząd Członkowski jest przekazywane na piśmie sekretarzowi generalnemu do dnia 1 lutego ze skutkiem od dnia 30 czerwca, a Rządy Członkowskie przekazujące powiadomienie po dniu 1 lutego podlegają składce członkowskiej za następny rok budżetowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy decyzja o wycofaniu się jest związana ze zmianami w Statucie lub Regulaminie nieakceptowanymi przez Rząd Członkowski, w związku, z czym wymagania dotyczące powiadomienia i zobowiązań finansowych są uchylone. Każde powiadomienie o wycofaniu się jest przekazywane przez sekretarza generalnego pozostałym Rządom Członkowskim możliwie szybko po jego otrzymaniu.

Reguła 6

Wyznaczenie i zakres uprawnień rewidentów

a) Wyznaczenie rewidentów na podstawie przepisów klauzuli 33 Statutu wykonuje się na zalecenie sekretarza generalnego, który, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego, odpowiada za kontrolę działalności rewidentów i ogłaszanie, przynajmniej raz na cztery lata, przetargów konkurencyjnych ofert dla prawnie posiadających kwalifikacje spółek audytowych.

b) Warunki wyznaczania rewidentów są ustalane corocznie przez Komitet Wykonawczy, z uwzględnieniem potrzeby zbadania wydajności administracji i zarządzania Sekretariatu w odpowiednich odstępach czasu.

Reguła 7

Zgromadzenie doroczne

a) Sekretarz generalny zabezpiecza w budżecie wystarczającą kwotę na zorganizowanie spotkania Grupy w Londynie.

b) W przypadku gdy Grupa organizuje zgromadzenie na zaproszenie Rządu Członkowskiego, Rząd ten podejmuje się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Sekretariat w związku ze zgromadzeniem, które przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie.

c) W przypadku gdy wydatki poniesione przez Sekretariat w związku ze zgromadzeniem są niższe niż kwota zabezpieczona w budżecie, różnica jest przeksięgowana na fundusz operacyjny.

Reguła 8

Komitet gospodarczy

a) Grupa tworzy Komitet Gospodarczy, który zbiera się na każdym zgromadzeniu i posiedzeniu Grupy. Komitet Gospodarczy składa się ze wszystkich członków Grupy, którzy pragną w nim pracować oraz jest wspomagany pracą Branżowego Zespołu Doradczego.

b) Wyboru przewodniczącego Komitetu Gospodarczego, który jest mianowany indywidualnie, dokonuje Komitet spośród swoich członków, na okres dwóch lat.

c) Funkcją Komitetu jest ustalanie, monitorowanie i badanie zagadnień gospodarczych i techniczno - gospodarczych w programie pracy Sekretariatu oraz kierowanie zaleceń do Grupy dotyczących rozpoczynania, kontynuacji i publikowania dokumentów przygotowanych w programie pracy.

d) Przy rozpatrywaniu programu pracy Komitet Gospodarczy uwzględnia wszelkie poglądy i zalecenia skierowane do niego przez Branżowy Zespół Doradczy.

Reguła 9

Branżowy Zespół Doradczy

a) Komitet Gospodarczy tworzy Branżowy Zespół Doradczy dla zapewnienia kanału wymiany i dopływu informacji od wszystkich stron z sektora kauczuku, włączając przemysł, handel, środowiska akademickie, ośrodki badań i rozwoju technologii, z uwzględnieniem kierunków i treści programu pracy Sekretariatu, oraz w celu przygotowania opinii i zaleceń w tym zakresie dla Komitetu Gospodarczego.

b) Sekretarz generalny jest Przewodniczącym Branżowego Zespołu Doradczego.

c) Członkowie Branżowego Zespołu Doradczego są polecani Komitetowi Gospodarczemu przez Sekretariat oraz członków Zespołu, mając na uwadze potrzeby włączenia szerokiej reprezentatywnej grupy interesów oraz możliwość uczestniczenia członków w posiedzeniach. Uzgodniona lista członków jest przedstawiana przez Zespół do zatwierdzenia na każdym posiedzeniu Komitetu Gospodarczego.

d) Branżowy Zespół Doradczy zbiera się niezwłocznie przed każdym zgromadzeniem i posiedzeniem Grupy oraz w innych terminach, które mogą zostać ustalone przez Komitet Wykonawczy, aby:

i) omówić czynniki gospodarcze i techniczno - gospodarcze wpływające na branżę elastomerów i jej przyszły rozwój;

ii) dokonać przeglądu i omówić postępy programu pracy Sekretariatu oraz, aby formułować zalecenia w celu wprowadzenia tematów do programu pracy;

iii) dokonać przeglądu i monitorować postępy projektów finansowanych przez Wspólny Fundusz Surowców lub inne organy, a także, aby dokonać przeglądu nowych propozycji do finansowania;

iv) sporządzić sprawozdania i zalecenia uznawane za właściwe dla Komitetu Gospodarczego.

e) Członkowie Branżowego Zespołu Doradczego są uprawnieni do swobodnego uczestniczenia w Międzynarodowym Forum Kauczuku, jeżeli uczestniczą w spotkaniu Zespołu bezpośrednio przed Forum.

Reguła 10

Zespół Partnerów

a) Sekretarz generalny ustanawia Zespół Partnerów w celu popierania wzajemnych relacji między branżą a Sekretariatem. Członkiem Zespołu może być każda spółka lub organizacja zainteresowana branżą kauczuku, przy płaceniu odpowiedniej rocznej opłaty członkowskiej.

b) Roczna opłata członkowska jest zatwierdzana corocznie przez Komitet Wykonawczy, i jest ustalana w odniesieniu do korzyści z członkostwa z uwzględnieniem odpowiedniego zróżnicowania między spółkami/organizacjami mającymi siedzibę w Państwach Członkowskich i trzecich.

c) Członkowie Zespołu Partnerów są uprawnieni do następujących korzyści:

i) bezpłatnej subskrypcji Statystycznego Biuletynu Kauczuku i Międzynarodowego Przeglądu Kauczuku;

ii) bezpłatnych kopii wszystkich dokumentów Sekretariatu wynikających z programu pracy;

iii) bezpłatnego pełnego dostępu do informacyjnej bazy danych Sekretariatu oraz do informacji od personelu Sekretariatu pod warunkiem że przekazanie takich informacji znajduje się w zakresie normalnego obciążenia pracą personelu;

iv) jednego bezpłatnego miejsca na każdym Międzynarodowym Forum Kauczuku;

v) zaproszenia dla jednej osoby do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Ekspertów Statystyków ds. Kauczuku i Branżowego Zespołu Doradczego, pod warunkiem że koszty uczestnictwa ponosi członek Zespołu.

d) Uprawnienia do korzyści wynikających z członkostwa w Zespole Partnerów podlegają utracie, jeżeli roczna opłata nie zostanie wpłacona w terminie sześciu miesięcy od rocznicy członkostwa, a dokumenty i sprawozdania nie są udostępniane do chwili uiszczenia opłaty członkowskiej.

Reguła 11

Mianowanie Zastępcy Przewodniczącego

a) Zastępca Przewodniczącego zwykle jest mianowany lub wybierany dla wszystkich komitetów lub zespołów doradczych wyznaczonych przez Grupę w zastosowaniu klauzuli 24 Statutu. Zastępca Przewodniczącego działa jako Przewodniczący Komitetu lub zespołu doradczego podczas nieobecności wybranego Przewodniczącego. Jeżeli obaj są nieobecni Przewodniczący jest wybierany na dane posiedzenie spośród obecnych.

b) Komitet Statystyczny dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego spośród swoich członków na każdym posiedzeniu, który jest mianowany indywidualnie oraz, który sprawuje urząd do następnego posiedzenia Komitetu i jest uprawniony do ponownego wyboru.

c) Komisja Ekspertów Statystyków ds. Kauczuku dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego spośród swoich członków na każdym posiedzeniu, który jest mianowany indywidualnie oraz który sprawuje urząd, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komitet Statystyczny, do następnego dorocznego posiedzenia Komisji Ekspertów Statystyków ds. Kauczuku i jest uprawniony do ponownego wyboru.

d) Komitet Gospodarczy dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego spośród swoich członków, który jest mianowany indywidualnie oraz który sprawuje urząd przez okres dwóch lat i jest uprawniony do ponownego wyboru.

e) Branżowy Zespół Doradczy dokonuje wyboru Zastępcy przewodniczącego spośród swoich członków, który jest mianowany indywidualnie oraz który sprawuje urząd, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komitet Gospodarczy, do następnego dorocznego posiedzenia Zespołu i jest uprawniony do ponownego wyboru.

Reguła 12

Mianowanie sekretarza generalnego

a) Mianowania sekretarza generalnego przez Grupę zgodnie z klauzulą 22 Statutu na Specjalnym Posiedzeniu Grupy lub Posiedzeniu Szefów Delegacji, dokonuje się spośród nie więcej niż dwóch kandydatów, którzy są rekomendowani Grupie przez zespól kwalifikacyjny ustanowiony w tym celu.

b) Zespół kwalifikacyjny jest ustanowiony przez Komitet Wykonawczy, zwykle przynajmniej na dwanaście miesięcy przed wygaśnięciem kadencji aktualnego sekretarza generalnego.

c) Zespół kwalifikacyjny składa się z Przewodniczącego Grupy i Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, którzy są odpowiednio Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Zespołu, oraz innych członków Komitetu Wykonawczego, którzy okażą chęć uczestnictwa. Pełniący obowiązki sekretarz generalny uczestniczy w posiedzeniach Zespołu kwalifikacyjnego jako doradca bez prawa głosu. Wszelkie koszty i wydatki powstałe w związku z udziałem przedstawicieli Rządów Członkowskich w posiedzeniach Zespołu Kwalifikacyjnego oraz udziałem w procedurze selekcyjnej są pokrywane przez te Rządy.

d) Zespół Kwalifikacyjny uzgadnia wzór ogłoszenia dotyczącego stanowiska sekretarza generalnego. Ogłoszenie jest dodane dwukrotnie do właściwej sekcji czasopisma The Economist oraz jednokrotnie do S tatystycznego Biuletynu Kauczuku i Międzynarodowego Przeglądu Kauczuku. Kopie ogłoszenia zostają udostępnione wszystkim Rządom Członkowskim, które mogłyby zapewnić ich rozpowszechnienie w ramach branży kauczuku w swoich krajach.

e) Ogłoszenie określa między innymi, że mianowanie będzie dokonane na okres wstępny trzech lat na poziomie porównywalnym do stanowiska D1 systemu Narodów Zjednoczonych, oraz że wydatki poniesione w związku z uczestniczeniem w rozmowach kwalifikacyjnych są ponoszone przez osoby wnioskujące.

f) Wnioski otrzymuje sekretarz generalny, który jest odpowiedzialny za aspekty administracyjne procesu rekrutacji.

g) Zespół kwalifikacyjny zbiera się w razie potrzeby w celu dokonania wyboru krótkiej listy finalistów składającej się z nie więcej niż sześciu osób wnioskujących o rozmowę kwalifikacyjną. W procesie kwalifikacyjnym preferencje są udzielane osobom wnioskującym, które są obywatelami Państw Członkowskich, które posiadają uznane kwalifikacje zawodowe na poziomie uniwersyteckim lub równorzędnym w odpowiedniej dyscyplinie, oraz które posiadają doświadczenie w branży kauczuku.

h) Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z listy finalistów są prowadzone w celu dokonania jednomyślnego wyboru kandydata, lub w drodze konsensusu, który posiada niezbędne doświadczenie, osobowość, bezstronność, umiejętność skutecznej pracy z wyższymi urzędnikami Rządów Członkowskich i trzecich, organizacji międzynarodowych i prywatnych, w celu polecenia Grupie mianowania jako sekretarza generalnego. W przypadku gdy jeden kandydat nie może być uzgodniony, dwóch kandydatów wybranych w drodze konsensusu może być przedstawionych Grupie. Alternatywny kandydat jest zwykle przedstawiany w przypadku gdy zły stan zdrowia lub inny powód uniemożliwia wybranemu kandydatowi objęcie stanowiska.

i) Mianowanie sekretarza generalnego dokonuje się na specjalnym posiedzeniu Grupy lub posiedzeniu szefów delegacji, które jest specjalnie zwołane w razie potrzeby. W przypadku gdy mianowanie nie może być uzgodnione jednomyślnie lub w drodze konsensusu, gdy dwa nazwiska są prezentowane przez Zespół Kwalifikacyjny, decyzja jest podejmowana w drodze głosowania na podstawie reguły 1 lit. b) i c) Regulaminu. Decyzja wymaga większości dwóch trzecich obecnych i głosujących, z zastrzeżeniem, że jest wymagany, liczony oddzielnie, głos popierający zwykłej większości producentów kauczuku naturalnego i konsumentów. Decyzja nie jest podejmowana poprzez głosowanie drogą pocztową.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.