Decyzja 2002/638/WE powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym działania przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii w okresie przedakcesyjnym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.206.31

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 lipca 2002 r.
powierzająca zarządzanie środkami pomocowymi agencjom wdrażającym działania przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii w okresie przedakcesyjnym

(2002/638/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 3 sierpnia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1266/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. sprawie koordynacji pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3906/89(1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym(2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2500/2001(3), ostateczną decyzją Komisji C(2000) 3742 z dnia 12 grudnia 2000 r. zatwierdzony został Program dla Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmieniony dla Rumunii dnia 11 lipca 2002 r. decyzją Komisji H/2002/1936.

(2) Rząd rumuński i Komisja, działająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej, podpisały dnia 2 lutego 2001 r. Wieloletnią umowę finansową (zwaną dalej MAFA), ustanawiającą techniczne, prawne i administracyjne ramy dla realizacji programu SAPARD.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1266/1999 stanowi, że na podstawie analizy indywidualnych przypadków zdolności zarządzania programem/projektem krajowym oraz sektorowym, procedur kontroli finansowej oraz struktur dotyczących finansów publicznych, wymóg zatwierdzenia ex ante określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 może zostać uchylony; szczegółowe zasady przeprowadzania rzeczonej analizy przewiduje rozporządzenie Komisji (WE) nr 2222/2000(4), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2252/2001(5).

(4) Właściwe władze Rumunii powołały Agencję SAPARD, instytucję publiczną posiadającą status prawny i podległą Ministerstwu Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa. Agencja będzie odpowiadać za wdrażanie następujących Działań :"Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych i rybołówstwa", "Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich" oraz "Pomoc techniczna", określonych w Programie na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonym ostateczną decyzją Komisji C(2000) 3742 z dnia 12 grudnia 2000 r. i zmienionym decyzją Komisji H/2002/1936 z dnia 11 lipca 2002 r.; a także mając na uwadze, że Narodowy Fundusz Ministerstwa Finansów Publicznych został wyznaczony do funkcji finansowych, które ma wypełniać w ramach wdrożenia programu SAPARD.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1266/1999 i rozporządzeniem (WE) nr 2222/2000, Komisja przeprowadziła analizę zdolności zarządzania programem/projektem krajowym oraz sektorowym, procedur kontroli finansowej oraz struktur dotyczących finansów publicznych i jest zdania, że w zakresie wdrażania wyżej wspomnianych Działań Rumunia spełnia przepisy art. 4-6 oraz Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2222/2000, jak również minimalne warunki wymienione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1266/1999.

(6) W szczególności, Agencja SAPARD w zadowalającym stopniu wprowadziła następujące podstawowe kryteria akredytacji: procedury pisemne, podział obowiązków, wstępne kontrole projektowe oraz wstępne kontrole płatności, procedury płatności, procedury księgowe, zabezpieczenie komputerowe, audyt wewnętrzny, a także, tam gdzie sytuacja tego wymaga, przepisy dla zamówień publicznych.

(7) Dnia 11 lipca 2002 r. władze rumuńskie przedstawiły uaktualniony wykaz wydatków kwalifikujących się do zgodności z MAFA art. 4 ust. 1 sekcja B, do czego Komisja nie zgłosiła uwag.

(8) Krajowy Fundusz Ministerstwa Finansów Publicznych zadowalajaco wdrożył podane niżej kryteria dla funkcji finansowych, które będzie realizował w ramach wdrażania programu SAPARD dla Rumunii: ślad rewizyjny, zarządzanie skarbem państwa, odbiór funduszy, płatności do Agencji SAPARD, zabezpieczenia komputerowe i audyt wewnętrzny.

(9) Właściwe jest więc odstąpienie od wymogu zatwierdzenia ex ante określonego w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 i powierzenie Agencji SAPARD oraz Krajowemu Funduszowi Ministerstwa Finansów Publicznych Rumunii funkcji zarządzania pomocą na w sposób zdecentralizowany.

(10) Ponieważ jednak prowadzone przez Komisję weryfikacje oparte są na systemie zdolnym do działania lecz nie stosowanym, właściwe jest powierzenie zarządzania programem SAPARD Agencji SAPARD i Krajowemu Funduszowi Ministerstwa Finansów Publicznych zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000 tymczasowo.

(11) Pełne powierzenie zarządzania programem SAPARD przewidywane jest po przeprowadzeniu dalszych weryfikacji dla zapewnienia prawidłowego działania systemu i po wykonaniu wszelkich zaleceń jakie Komisja może wydać w odniesieniu do powierzenia zarządzania pomocą Agencji SAPARD oraz Krajowemu Funduszowi Ministerstwa Finansów Publicznych.

(12) W celu uwzględnienia wymogów art. 8 ust. 1 lit. b), MAFA sekcja A, wydatki wynikające z niniejszej decyzji kwalifikują się do współfinansowania przez Wspólnotę tylko jeśli zostały poniesione przez beneficjentów po dacie wydania niniejszej decyzji lub, jeśli później, po dacie dokumentu czyniącego ich beneficjentami danego projektu, co jednak nie dotyczy studiów wykonalności i innych z nimi związanych, oraz pomocy technicznej, gdzie datą tą jest dla wszystkich przypadków dzień 12 grudnia 2000 r. pod warunkiem że nie zostały pokryte przez Agencję SAPARD przed datą wydania niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym uchyla się wymóg zatwierdzenia ex ante przez Komisję wyboru projektów i kontraktowania przez Rumunię.

Artykuł  2

Zarządzanie programem SAPARD zostaje tymczasowo powierzone:

1. Agencji SAPARD podległej rumuńskiemu Ministerstwu Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa, ul. Negustori 1 B, Sektor 2, RO Bukareszt 2, Rumunia, w zakresie wdrażania Działań "Przetwarzanie i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i rybołówstwa", "Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich" oraz "Pomoc techniczna" określonych w Programie na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonego ostateczną decyzją Komisji C(2000) 3742 z dnia 12 grudnia 2000 r. i zmienionego decyzją Komisji H/2002/1936, przyjętego dnia 11 lipca 2002 r.; i

2. Krajowemu Funduszowi Ministerstwa Finansów Publicznych, ul. Apolodor 17, Sektor 5, RO 70663 Bukareszt, Rumunia, w zakresie funkcji finansowych które ma wypełniać w ramach wdrażania programu SAPARD dla Rumunii.

Artykuł  3

Wydatki wynikające z niniejszej decyzji kwalifikują się do finansowania przez Wspólnotę tylko jeśli zostały poniesione przez beneficjentów po dacie wydania niniejszej decyzji lub, jeśli później, to po dacie dokumentu czyniącego ich beneficjentami danego projektu, co jednak nie dotyczy studiów wykonalności i innych z nimi związanych, oraz pomocy technicznej, gdzie datą tą jest dzień 12 grudnia 2000 r. pod warunkiem że we wszystkich przypadkach nie są pokryte przez Agencję SAPARD przed datą wydania niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 68.

(2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87.

(3) Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1.

(4) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 5.

(5) Dz.U. L 304 z 21.11.2001, str. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.