Decyzja 2002/471/WE zmieniająca decyzję 95/538/WE ustanawiającą szczególne zasady regulujące przywóz produktów rybołówstwa i upraw akwakultury pochodzących z Japonii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.163.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 20 czerwca 2002 r.
zmieniająca decyzję 95/538/WE ustanawiającą szczególne zasady regulujące przywóz produktów rybołówstwa i upraw akwakultury pochodzących z Japonii

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 2205)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/471/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 czerwca 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE(2), w szczególności jej art. 11 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik A do decyzji 95/538/WE z dnia 6 grudnia 1995 r. ustanawiającej szczególne zasady regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Japonii(3), ostatnio zmienionej decyzją 2001/253/WE(4), określa wzór świadectwa zdrowia dla produktów sektora rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Japonii i przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty Europejskiej.

(2) Decyzja Komisji 2002/470/WE ustanawiająca szczególne warunki przywozu mięczaków dwuskorupowych, szkarłupni, osłonic, i morskich mięczaków brzuchonogich z Japonii(5) zezwala na przywóz z Japonii mrożonych i przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich. Z tego względu niezbędne jest wprowadzenie zmian we wzorze świadectwa zdrowia ustanowionego decyzją 95/538/WE, tak aby uwzględnić stosowne uwagi dotyczące wymogów dla małży.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do decyzji 95/538/WE wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik A zostaje zastąpiony Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 24 czerwca 2002 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2002 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

(3) Dz.U. L 304 z 16.12.1995, str. 52.

(4) Dz.U. L 91 z 31.3.2001, str. 81.

(5) Dz.U. L 163 z 21.6.2002, str. 19.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.