Decyzja 2002/350/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.125.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 kwietnia 2002 r.
zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych
(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 1132)
(2002/350/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (1), w szczególności jego art. 17 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

1) W celu wprowadzenia w życie rozporządzenia (WE) nr 1348/2000, konieczne było sporządzenie i opublikowanie podręcznika zawierającego informacje o agencjach przyjmujących przewidzianych w art. 2 tego rozporządzenia.

2) Art. 17 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 przewiduje również sporządzanie w językach urzędowych Unii Europejskiej słownika dokumentów, które mogą być doręczane na podstawie tego rozporządzenia.

3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1348/2000, decyzja Komisji 2001/781/WE z dnia 25 września 2001 r., przyjmująca podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (2), została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

4) Podręcznik i słownik należy uzupełnić o informacje przesłane Komisji przez Niemcy.

5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1348/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2001/781/WE (podręcznik określony w art. 17 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1348/2000) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku II do decyzji 2001/781/WE (wykaz określony w art. 17 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1348/2000) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 kwietnia 2002 r.
W imieniu Komisji
Antonio VITORINO
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 37.

(2) Dz.U. L 298 z 15.11.2001, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr I

PODRĘCZNIK ZAWIERAJĄCY INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO AGENCJI PRZYJMUJĄCYCH

1. SPIS TREŚCI:

Wyrazy "Niemcy: patrz Dz.U. C 151 z 22.5.2001, str. 4" zastępuje się wyrazami:

"Niemcy

I. Nazwy i adresy agencji przyjmujących

II. Właściwość miejscowa agencji

A. alfabetycznie według sądów okręgowych

B. alfabetycznie według miejscowości

III. Środki odbioru dokumentów, którymi dysponują agencje

IV. Języki, w których można wypełniać formularze

2. Po informacji szczegółowej dla Belgi dodaje się, co następuje:

ALEMANIA - TYSKLAND - DEUTSCHLAND - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - GERMANY - ALLEMAGNE - GERMANIA - DUITSLAND - ALEMANHA - SAKSA - TYSKLAND

I.

grafika

II.A

grafika

grafika

grafika

II.B

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

grafika

III.

grafika

IV.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr II

SŁOWNIK DOKUMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORĘCZANE

1. SPIS TREŚCI

Wyrazy "Niemcy: patrz Dz.U. C 151 z 22.05.2001, str. 4" zastępuje się wyrazami:

"Niemcy

2. Po informacji szczegółowej dla Belgii dodaje się, co następuje:

ALEMANIA - TYSKLAND - DEUTSCHLAND - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - GERMANY - ALLEMAGNE - GERMANIA - DUITSLAND - ALEMANHA - SAKSA - TYSKLAND

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.