Decyzja 2002/269/WE zmieniająca decyzję 2001/574/WE ustanawiającą wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.93.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2002 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 kwietnia 2002 r.
zmieniająca decyzję 2001/574/WE ustanawiającą wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 1244)

(2002/269/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 kwietnia 2002 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji Komisji 2001/574/WE (2) produkt, znany pod nazwą chemiczną N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl[o]azobenzeno-4-amina (Solvent Yellow 124) ustanowiono wspólnym znacznikiem skarbowym olejów napędowych i nafty. W Załączniku do tej decyzji, znacznik określono stosując nazwę handlową, nazwę chemiczną i identyfikację zgodnie z Colour Index. Jednakże biorąc pod uwagę, że stosowanie nazwy handlowej nie wydaje się niezbędne, należy skreślić odniesienie do tej nazwy.

(2) Wobec powyższego, do celów przejrzystości Załącznik do decyzji 2001/574/WE powinien zostać zmieniony.

(3) Środek przewidziany w niniejszej decyzji jest zgodny z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2001/574/WE otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

1. Nazwa chemiczna:

N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl [o]azobenzeno-4-amina

2. Identyfikacja zgodnie z Colour Index: Solvent Yellow 124."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 2002 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 46.

(2) Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 20.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.