Decyzja 2002/188/WSiSW dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku PMMA

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.63.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2002 r.

DECYZJA RADY
z dnia 28 lutego 2002 r.
dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku PMMA

(2002/188/WSiSW)

(Dz.U.UE L z dnia 6 marca 2002 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając wspólne działanie 97/396/WSiSW z dnia 16 czerwca 1997 r., przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych syntetycznych narkotyków (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

uwzględniając inicjatywę Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdanie w sprawie oceny ryzyka dotyczącego PMMA (parametoksymetyloamfetamina lub N-metylo-1-(4-metoksyfenylo-2-aminopropan)) sporządzone zostało na podstawie art. 4 ust. 3 wspólnego działania 97/396/WSiSW na spotkaniu zwołanym pod auspicjami Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitoringu ds. narkotyków i narkomanii.

(2) Obecnie PMMA kontrolowana jest zgodnie z prawem krajowym dotyczącym narkotyków w czterech Państwach Członkowskich.

(3) Obecnie PMMA nie widnieje na żadnym z wykazów do Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1971 r. o substancjach psychotropowych. PMMA stanowi zagrożenie dla zdrowia jednostek i może być zagrożeniem dla zdrowia publicznego. PMMA jest analogiczna do amfetaminy, bardzo zbliżona do PMA (parametoksyamfetamina), która jest włączona do wykazu I do Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1971 r. PMMA nie ma żadnej wartości terapeutycznej.

(4) W Unii Europejskiej PMMA zawsze używana była z PMA w tabletkach, jako "ecstasy" (MDMA). Nie ma wyraźnego rynku konsumenckiego ani dla PMMA, ani dla PMA.

(5) Uważa się, że PMMA w połączeniu z PMA była odpowiedzialna za trzy przypadki śmierci we Wspólnocie Europejskiej. Doświadczenia na zwierzętach wskazują, że istnieje niewielki margines między behawioralnie czynną a śmiertelną dawką PMMA, istnieje, zatem wysokie ryzyko wysokiej toksyczności. Wydaje się, że PMMA ma podobną toksyczność, jak PMA i MDMA.

(6) Handel i rozprowadzanie PMMA miały miejsce w czterech Państwach Członkowskich, a trzy z nich mają informacje na temat roli przestępczości zorganizowanej w handlu PMMA/PMA. W 29 przypadkach skonfiskowano 18 870 tabletek zawierających PMMA. W Unii Europejskiej nie ma miejsca produkcja PMMA na dużą skalę. Wykryto dwa laboratoria w krajach Europy Wschodniej i uważa się, że nadal produkcja jest tam kontynuowana.

(7) PMMA powinna być poddana przez Państwa Członkowskie środkom kontrolnym i sankcjom karnym, tak jak przewidziane to jest w ustawodawstwie tych państw, zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1971 r. o substancjach psychotropowych, w odniesieniu do substancji wymienionych w wykazie I lub II,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki, zgodnie ze swoim prawem krajowym, aby poddać PMMA (parametoksymetylamfetamina lub N-metyl-1-(4-metoksyfenyl)-2-aminopropan) środkom kontroli i sankcjom karnym, tak jak przewidziane to jest w ustawodawstwie tych państw, zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1971 r. o substancjach psychotropowych w odniesieniu do substancji wymienionych w wykazie I lub II do niej.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie, zgodnie, z art. 5 ust. 1 akapit trzeci wspólnego działania 97/396/WSiSW, podejmują środki określone w art. 1 w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja staje się skuteczna. W ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja staje się skuteczna, Państwa Członkowskie zawiadamiają Sekretariat Generalny Rady i Komisję o zastosowanych środkach.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Staje się skuteczna pierwszego dnia po jej opublikowaniu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2002 r.

W imieniu Rady
A. ACEBES PANIAGUA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 167 z 25.6.1997, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.