Decyzja 2001/638/WE zmieniająca decyzję 92/452/EWG ustanawiającą wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.223.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2001 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 2 sierpnia 2001 r.
zmieniająca decyzję 92/452/EWG ustanawiającą wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 2447)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/638/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 sierpnia 2001 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego(1), ostatnio zmienioną decyzją 94/113/WE(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Właściwe służby weterynaryjne Kanady i Stanów Zjednoczonych przesłały wniosek o zmianę wykazu ustanowionego decyzją Komisji 92/452/EWG(3), ostatnio zmienioną decyzją 2001/184/WE(4), zawierającą zespoły urzędowo zatwierdzone na terenie swoich państw do wywozu zarodków bydła domowego do Wspólnoty.

(2) Komisja otrzymała gwarancje odnośnie do spełniania wymagań określonych w art. 8 dyrektywy 89/556/EWG.

(3) W związku z tym decyzja 92/452/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszach dotyczących zespołów z Kanady dodaje się wiersz w brzmieniu:

"CA

E 1241

Centre de production

d'embryons Damythier

281, rang 5

St-Liguori, Québec

JOK 2XO

Dr Luc Besner"

2) w wierszach dotyczących zespołów z USA dodaje się wiersze w brzmieniu:

"US

91CA035 E 689

Ruann Dairy

7285 W Davis Avenue

Riverdale

CA 93656

Kenneth Halback

US

01WI098 E 1063

Dairyland Veterinary Practice 370 Flower Court

Platterville

WI 53818

Dr Leah Penza"

3) wiersze dotyczące zespołów z USA E 512 (91PA005) i E 962 (91CA040) zastępuje się odpowiednio wierszami:

"US

91PA005 E 512

94PA005 IVF

Em Tran

197 Bossier Road Elizabethtown PA

Boyd Henderson

US

91CA040 E 692

Webb ET Services

1319 Prairie Flower Road Turlock

CA 95480

James Webb"

4) wiersze dotyczące zespołów z Kanady E 607, E 660 i E 933 zastępuje się odpowiednio wierszami:

"CA

E 607

Mill Bay Veterinary Clinic 840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia VOR 2PO

Dr Jim Decker Dr Chris Urquhart

CA

E 660

E 660(FIV)

Clinique vétérinaire Coaticook

490 Main Ouest

CP 25

Coaticook, Québec

J1A 2S8

Dr Pierre Brassard

CA

E 933

E.T.E. Inc

3700 boul. de la Chaudière

suite 100

Ste-Foy, Québec

G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery"

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2001 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1.

(2) Dz.U. L 53 z 24.2.1994, str. 53.

(3) Dz.U. L 250 z 29.8.2002, str. 40.

(4) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 77.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.