Decyzja 2001/287/WE uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji, przedłożonej do szczegółowego badania, w celu możliwego włączenia mezosulfuronu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.99.9

Akt indywidualny
Wersja od: 10 kwietnia 2001 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 2 kwietnia 2001 r.
uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji, przedłożonej do szczegółowego badania, w celu możliwego włączenia mezosulfuronu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1000)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/287/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 kwietnia 2001 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/80/WE(2), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 91/414/EWG (zwana dalej "dyrektywą") przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(2) Dokumentacja dotycząca substancji czynnej mezosulfuronu metylowego została przedłożona przez Aventis francuskim władzom w dniu 15 grudnia 2000 r. w celu jej włączenia do załącznika I do dyrektywy.

(3) Francuskie władze przekazały Komisji, że po wstępnym badaniu dokumentacja wydaje się spełniać wymogi, dotyczące danych oraz informacji, ustanowione w załączniku II do dyrektywy. Ponadto uważają one, że dokumentacja zawiera dane i informacje wymagane w załączniku III do dyrektywy w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną. Następnie, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2, wnioskodawca przekazał dokumentację Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim.

(4) Dokumentacja została przekazana Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin w dniu 2 lutego 2001 r.

(5) Art. 6 ust. 3 dyrektywy ustanawia wymóg formalnego potwierdzenia na poziomie wspólnotowym, że każda dokumentacja spełnia wymogi dotyczące informacji ustanowione w załączniku II oraz, w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną, wymogi załącznika III do dyrektywy.

(6) Potwierdzenie takie jest konieczne w celu przeprowadzenia szczegółowego badania dokumentacji, jak również w celu umożliwienia Państwom Członkowskim udzielenia tymczasowego zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających daną substancję czynną, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy.

(7) Decyzja ta nie narusza prawa Komisji do wystąpienia do wnioskodawcy o przedłożenie dalszych danych oraz informacji Państwu Członkowskiemu sprawozdawcy w celu wyjaśnienia niektórych punktów dokumentacji. Wniosek o przedłożenie dalszych danych koniecznych do wyjaśnienia dokumentacji nie wpływa na termin przedłożenia sprawozdania określonego w pkt 9.

(8) Państwa Członkowskie oraz Komisja uzgodniły, że Francja przeprowadzi szczegółowe badanie dokumentacji dotyczącej mezosulfuronu metylowego.

(9) Francja przekaże wnioski z tego badania wraz z wszelkimi zaleceniami włączenia lub niewłączenia oraz wszelkimi warunkami tego dotyczącymi Komisji, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dokumentacja przedłożona przez Aventis Komisji oraz Państwom Członkowskim w celu włączenia mezosulfuronu metylowego jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, która została przekazana Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin w dniu 2 lutego 2001 r. zasadniczo spełnia wymogi dotyczące danych oraz informacji przewidziane w załączniku II do dyrektywy. Dokumentacja spełnia wymogi dotyczące danych oraz informacji ustanowione w załączniku III do dyrektywy w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego mezosulfuron metylowy z uwzględnieniem proponowanych zastosowań.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2001 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 309 z 9.12.2000, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.