Decyzja 2000/39/WE zmieniająca załącznik B do dyrektywy Rady 90/429/EWG ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz przywozie nasienia trzody chlewnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.13.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1999 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 16 grudnia 1999 r.
zmieniająca załącznik B do dyrektywy Rady 90/429/EWG ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz przywozie nasienia trzody chlewnej

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 4507)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/39/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 19 stycznia 2000 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz przywozie nasienia trzody chlewnej(1), ostatnio zmienioną decyzją 1999/608/WE(2), w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W przypadku choroby Aujeszkyego za bezpieczny uważa się 30-dniowy okres po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji gospodarstwa po wyeliminowaniu podejrzanej przesyłki.

(2) Załącznik B rozdział I pkt 4 lit. b) do dyrektywy 90/429/EWG należy dlatego zmienić.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku B rozdział I pkt 4 dyrektywy 90/429/EWG lit. b) otrzymuje brzmienie:

"nie zanotowano klinicznego, patologicznego ani serologicznego dowodu obecności choroby Aujeszkyego w czasie ostatnich 30 dni".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 1999 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 62.

(2) Dz.U. L 242 z 14.9.1999, str. 20.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.