Decyzja 2000/210/WE uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia spinosadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.64.24

Akt indywidualny
Wersja od: 11 marca 2000 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 25 lutego 2000 r.
uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia spinosadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 476)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/210/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 11 marca 2000 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 1999/80/WE(2), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 91/414/EWG (dalej zwana "dyrektywą") przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczanych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(2) Wnioskodawca przedłożył dokumentację władzom kilku Państw Członkowskich w celu uzyskania włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy.

(3) Dokumentacja dotycząca substancji czynnej spinosadu została przedłożona przez Dow Agro Sciences niderlandzkim władzom w dniu 19 lipca 1999 r.

(4) Wspomniane władze powiadomiły Komisję o wynikach wstępnego badania dokumentacji, aby zapewnić, że zawiera wszelkie informacje ustanowione w załączniku II oraz w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną, w załączniku III do dyrektywy. Następnie, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2, wnioskodawca przedłożył dokumentację Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim.

(5) Dokumentacja dotycząca spinosadu została przekazana Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin w dniu 17 sierpnia 1999 r.

(6) Artykuł 6 ust. 3 dyrektywy ustanawia wymóg oficjalnego potwierdzenia na poziomie wspólnotowym, że każda dokumentacja spełnia wymogi dotyczące informacji ustanowione w załączniku II oraz w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną, w załączniku III do dyrektywy.

(7) Takie potwierdzenie jest konieczne w celu przeprowadzenia szczegółowego badania dokumentacji, jak również w celu umożliwienia Państwom Członkowskim udzielenia tymczasowego zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających daną substancję czynną, przy przestrzeganiu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy, w szczególności warunku dokonania szczegółowej oceny substancji czynnej oraz środka ochrony roślin w świetle wymogów dyrektywy.

(8) Decyzja ta nie wyklucza możliwości zażądania od wnioskodawcy dalszych informacji, jeśli okaże się podczas szczegółowego badania, że takie informacje lub dane są wymagane do podjęcia decyzji.

(9) Państwa Członkowskie oraz Komisja uzgodniły, że Niderlandy przeprowadzą szczegółowe badanie dokumentacji dotyczącej spinosadu.

(10) Niderlandy prześlą Komisji sprawozdanie określające wnioski z badania wraz z wszelkimi zaleceniami włączenia bądź niewłączenia oraz wszelkimi warunkami tego dotyczącymi, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku. Z chwilą otrzymania tego sprawozdania, prowadzone będzie dalej szczegółowe badanie przez wszystkie Państwa Członkowskie w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następująca dokumentacja spełnia zasadniczo wymogi dotyczące informacji ustanowione w załączniku II oraz w odniesieniu co najmniej do jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną, w załączniku III do dyrektywy z uwzględnieniem zamierzonych zastosowań:

dokumentacja przedłożona przez Dow AgroSciences Komisji oraz Państwom Członkowskim w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz przekazana Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin w dniu 17 sierpnia 1999 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2000 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 210 z 10.8.1999, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.