Decyzja 2000/1/WE w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Rządem Wietnamu w sprawie zapobiegania nadużyciom finansowym w handlu produktami obuwniczymi oraz upoważnienia do jego tymczasowego stosowania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.1.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1999 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Rządem Wietnamu w sprawie zapobiegania nadużyciom finansowym w handlu produktami obuwniczymi oraz upoważnienia do jego tymczasowego stosowania

(2000/1/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 stycznia 2000 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wynegocjowała, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Rządem Wietnamu w sprawie zapobiegania nadużyciom finansowym w handlu produktami obuwniczymi.

(2) Protokół Ustaleń został parafowany dnia 4 sierpnia 1999 r.

(3) Protokół Ustaleń powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty.

(4) Konieczne jest stosowanie Protokołu Ustaleń na zasadzie tymczasowości od dnia 1 stycznia 2000 r. do czasu zakończenia stosownych procedur dla jego formalnego sfinalizowania, z zastrzeżeniem wzajemności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Z zastrzeżeniem jego sfinalizowania, Protokół Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Rządem Wietnamu w sprawie zapobiegania nadużyciom finansowym w handlu produktami obuwniczymi zostanie podpisany w imieniu Wspólnoty.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania Protokołu Ustaleń w imieniu Wspólnoty.

Tekst Protokołu Ustaleń zostaje załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Protokół Ustaleń stosuje się na zasadzie tymczasowości od dnia 1 stycznia 2000 r., z zastrzeżeniem wzajemności(1).

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1999 r.

W imieniu Rady
K. HEMILÄ
Przewodniczący

______

(1) Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, seria C, datę od której Protokół Ustaleń będzie stosowany na mocy niniejszego artykułu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.