Decyzja 2/2021 (2021/2042) zastępująca załącznik III do Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej... - OpenLEX

Decyzja 2/2021 (2021/2042) zastępująca załącznik III do Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.419.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2021 r.

DECYZJA nr 2/2021 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO UMOWĄ O WSPÓLNYM OBSZARZE LOTNICZYM MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI A REPUBLIKĄ MOŁDAWII
z dnia 2 czerwca 2021 r.
zastępująca załącznik III do Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii [2021/2042]

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii, w szczególności jej art. 26 ust. 7,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Załącznik III do Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli i Kiszyniowie, drogą korespondencyjną,
W imieniu Wspólnego Komitetu
Szef Delegacji Unii EuropejskiejSzef Delegacji Republiki Mołdawii
Klaus GEILAndrei SPINU
Data: 2 czerwca 2021 r.Data: 25 października 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK III

(poddawany regularnej aktualizacji)

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W DZIEDZINIE LOTNICTWA CYWILNEGO

"Przepisy mające zastosowanie" zawarte w poniższych aktach mają zastosowanie zgodnie z niniejszą Umową, o ile nie określono inaczej w załączniku II do niniejszej Umowy (Postanowienia przejściowe). W stosownych przypadkach przedstawiono poniżej dostosowania dotyczące poszczególnych aktów.

A. Dostęp do rynku i powiązane kwestie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona) (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 2; art. 23 ust. 1; art. 24; załącznik I; rozdział II zgodnie z pkt 6 załącznika II do Umowy.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 14 z 22.1.1993, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 894/2002 z dnia 27 maja 2002 r. (Dz.U. L 142 z 31.5.2002, s. 3);

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. (Dz.U. L 221 z 4.9.2003, s. 1);

rozporządzeniem (WE) nr 793/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 50);

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 24);

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/459 z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U. L 99 z 31.3.2020, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-12; art. 14; art. 14a ust. 2; jeśli chodzi o stosowanie art. 12 ust. 2, termin "Komisja" należy odczytywać jako "Wspólny Komitet".

Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 272 z 25.10.1996, s. 36).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-9; art. 11-21; załącznik; jeśli chodzi o stosowanie art. 20 ust. 2, termin "Komisja" należy odczytywać jako "Wspólny Komitet".

Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 19);

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/1118 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz.U. L 243 z 29.7.2020, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-8.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz.U. L 70 z 14.3.2009, s. 11).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-11.

B. Zarządzanie ruchem lotniczym

Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34). Przepisy mające zastosowanie: art. 1, z wyjątkiem ust. 4.

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-4; art. 6; art. 9-13.

Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34). Przepisy mające zastosowanie: art. 2.

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-18; załącznik I.

Rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 20), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34). Przepisy mające zastosowanie: art. 3.

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-9.

Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34). Przepisy mające zastosowanie: art. 4.

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-10; załączniki I-V.

Skuteczność działania i opłaty

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiające system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz.U. L 56 z 25.2.2019, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: zakres i zastosowanie do omówienia.

Funkcje sieciowe

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 28 z 31.1.2019, s. 1).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 10), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dz.U. L 281 z 13.10.2012, s. 1);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1006 z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 165 z 23.6.2016, s. 8);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2159 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 45).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-15; załączniki.

Interoperacyjność

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 27), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 13 z 17.1.2009, s. 20).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-9; załączniki I-V.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 46), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 929/2010 z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U. L 273 z 19.10.2010, s. 4);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dz.U. L 281 z 13.10.2012, s. 1);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 428/2013 z dnia 8 maja 2013 r. (Dz.U. L 127 z 9.5.2013, s. 23);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2120 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 70);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/139 z dnia 29 stycznia 2018 r. (Dz.U. L 25 z 30.1.2018, s. 4).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-5; załącznik.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (Dz.U. L 146 z 8.6.2007, s. 7), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 283/2011 z dnia 22 marca 2011 r. (Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 23).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-6; załączniki I-IV.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 13 z 17.1.2009, s. 3), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/310 z dnia 26 lutego 2015 r. (Dz.U. L 56 z 27.2.2015, s. 30);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1170 z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U. L 183 z 9.7.2019, s. 6);

decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2012 z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz.U. L 312 z 3.12.2019, s. 95);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/208 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. L 43 z 17.2.2020, s. 72).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-14; załączniki I-III.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 20), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 11).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-12; załączniki I-VI.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 6), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 9);

oraz uchylone ze skutkiem od dnia 27 stycznia 2022 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/469.

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-13; załączniki I-X.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiające wymogi dotyczące identyfikacji statków powietrznych do celów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 305 z 23.11.2011, s. 23), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/587 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. L 138 z 30.4.2020, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-11; załączniki I-VII.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiające wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 305 z 23.11.2011, s. 35), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1028/2014 z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 7);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/386 z dnia 6 marca 2017 r. (Dz.U. L 59 z 7.3.2017, s. 34);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/587 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U. L 138 z 30.4.2020, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-14; załączniki I-IX.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 14), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 657/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. (Dz.U. L 190 z 11.7.2013, s. 37);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 348 z 21.12.2016, s. 11);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2160 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.U. L 304 z 21.11.2017, s. 47).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-14; załączniki I-V.

SESAR

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 12);

rozporządzeniem Rady (UE) nr 721/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: zakres i zastosowanie do omówienia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 z dnia 3 maja 2013 r. w sprawie definicji wspólnych projektów, ustanowienia systemu zarządzania i określenia zachęt wspierających wdrożenie centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie (Dz.U. L 123 z 4.5.2013, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-15.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego projektu pilotażowego wspierającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 19).

Przestrzeń powietrzna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, s. 20).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-9; załącznik.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz.U. L 281 z 13.10.2012, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. L 63 z 6.3.2015, s. 1);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 3);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. L 104 z 3.4.2020, s. 1), zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1177 (Dz.U. L 259 z 10.8.2020, s. 12);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/886 z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz.U. L 205 z 29.6.2020, s. 14).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-10; załącznik wraz z dodatkami.

FAB

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 176/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie informacji wymaganych przed ustanowieniem i zmianą funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej (Dz.U. L 51 z 25.2.2011, s. 2).

C. Bezpieczeństwo lotnicze

Rozporządzenie podstawowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-30; art. 33-94; art. 95 ust. 2; art. 96-112; art. 114-131; art. 132 ust. 2; odpowiednie załączniki.

Inspekcje standaryzacyjne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 628/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie metod pracy stosowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego przy prowadzeniu inspekcji standaryzacyjnych i monitorowaniu stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006 (Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 46).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-26.

Lotniska

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 44 z 14.2.2014, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/401 z dnia 14 marca 2018 r. (Dz.U. L 72 z 15.3.2018, s. 17).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-10; załączniki I-IV.

ZARZĄDZANIE RUCHEM LOTNICZYM / SŁUŻBY ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz.U. L 63 z 6.3.2015, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-10; załączniki I-IV.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 62 z 8.3.2017, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014 i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylającym rozporządzenie nr 73/2010 (Dz.U. L 104 z 3.4.2020, s. 1), zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1177 (Dz.U. L 259 z 10.8.2020, s. 12).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-10; załączniki.

Załogi lotnicze

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 290/2012 z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U. L 100 z 5.4.2012, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 70/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 25);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 245/2014 z dnia 13 marca 2014 r. (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 33);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/445 z dnia 17 marca 2015 r. (Dz.U. L 74 z 18.3.2015, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/539 z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 91 z 7.4.2016, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1065 z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz.U. L 192 z 30.7.2018, s. 31);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1119 z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz.U. L 204 z 13.8.2018, s. 13);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1974 z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. L 326 z 20.12.2018, s. 1);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/27 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.U. L 8 z 10.1.2019, s. 1);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/430 z dnia 18 marca 2019 r. (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, s. 66);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1747 z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U. L 268 z 22.10.2019, s. 23);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/359 z dnia 4 marca 2020 r. (Dz.U. L 67 z 5.3.2020, s. 82);

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/723 z dnia 4 marca 2020 r. (Dz.U. L 170 z 2.6.2020, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-11; załączniki I-IV.

Wymogi dotyczące korzystania z przestrzeni powietrznej

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapobiegania kolizjom w powietrzu (Dz.U. L 336 z 20.12.2011, s. 20), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/583 z dnia 15 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 101 z 16.4.2016, s. 7).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-3; załącznik.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1048 z dnia 18 lipca 2018 r. ustanawiające wymogi dotyczące korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne dotyczące nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (Dz.U. L 189 z 26.7.2018, s. 3).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-7; załącznik.

Operacje lotnicze

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. (Dz.U. L 227 z 24.8.2013, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 71/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 27);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 28 z 31.1.2014, s. 17);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 123 z 24.4.2014, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/140 z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 24 z 30.1.2015, s. 5);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 18);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 21);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2338 z dnia 11 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1199 z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. L 198 z 23.7.2016, s. 13);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/363 z dnia 1 marca 2017 r. (Dz.U. L 55 z 2.3.2017, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/394 z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1042 z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz.U. L 188 z 25.7.2018, s. 3);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1975 z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. L 326 z 20.12.2018, s. 53);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1384 z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. L 228 z 4.9.2019, s. 106);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1387 z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz.U. L 229 z 5.9.2019, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-9a; załączniki I-VIII.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców, a także licencjonowania załóg lotniczych szybowców, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (Dz.U. L 326 z 20.12.2018, s. 64), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/358 z dnia 4 marca 2020 r. (Dz.U. L 67 z 5.3.2020, s. 57).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 10), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/357 z dnia 4 marca 2020 r. (Dz.U. L 67 z 5.3.2020, s. 34).

Początkowa zdatność do lotu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 7/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 4 z 9.1.2013, s. 36);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 69/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 12);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1039 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 167 z 1.7.2015, s. 1); rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/5 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.U. L 3 z 6.1.2016, s. 3);

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/897 z dnia 12 marca 2019 r. (Dz.U. L 144 z 3.6.2019, s. 1);

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/570 z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 132 z 27.4.2020, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-10; załącznik I.

Ciągła zdatność do lotu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. L 176 z 7.7.2015, s. 4);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1536 z dnia 16 września 2015 r. (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 16);

rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1142 z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz.U. L 207 z 16.8.2018, s. 2);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1383 z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U. L 228 z 4.9.2019, s. 1);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1384 z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. L 228 z 4.9.2019, s. 106);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/270 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.U. L 56 z 27.2.2020, s. 20).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-6; załączniki I-IV.

Dodatkowe specyfikacje zdatności do lotu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 (Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 18), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/133 z dnia 28 stycznia 2019 r. (Dz.U. L 25 z 29.1.2019, s. 14).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-5; załączniki.

Unijny wykaz bezpieczeństwa

Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14);

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1);

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1243 z dnia 20 czerwca 2019 r. (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 241).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-13; załącznik.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 8).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-6; załączniki A-C.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14), regularnie zmieniane rozporządzeniami wykonawczymi Komisji.

Przepisy mające zastosowanie: art. 1 i 2; załączniki A i B.

Zgłaszanie zdarzeń

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-7; art. 9 ust. 3; art. 10 ust. 2-4; art. 11 ust. 1 i 7; art. 13, z wyjątkiem ust. 9; art. 14-16; art. 21; załączniki I-III.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 z dnia 29 czerwca 2015 r. ustanawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 (Dz.U. L 163 z 30.6.2015, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1; załączniki I-V.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1128 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie praw dostępu do zaleceń i odpowiedzi przechowywanych w centralnym archiwum europejskim oraz uchylenia decyzji nr 2012/780/UE (Dz.U. L 177 z 2.7.2019, s. 112).

Badanie wypadków

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18);

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-23, z wyjątkiem art. 7 ust. 4 i art. 19 (uchylonego rozporządzeniem (UE) nr 376/2014).

Inspekcje na płycie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 7).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-3.

Inne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 16).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-6.

D. Ochrona lotnictwa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-15) art. 18; art. 21; załącznik.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 7 z 12.1.2010, s. 3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. L 90 z 10.4.2010, s. 1);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 720/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz.U. L 193 z 23.7.2011, s. 19);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1141/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz.U. L 293 z 11.11.2011, s. 22);

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 245/2013 z dnia 19 marca 2013 r. (Dz.U. L 77 z 20.3.2013, s. 5).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1 i 2; załącznik.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 17), zmienione:

rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2096 z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz.U. L 326 z 1.12.2016, s. 7).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 299 z 14.11.2015, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 334 z 22.12.2015, s. 5);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/815 z dnia 12 maja 2017 r. (Dz.U. L 122 z 13.5.2017, s. 1);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/55 z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz.U. L 10 z 13.1.2018, s. 5);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. (Dz.U. L 21 z 24.1.2019, s. 13);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/413 z dnia 14 marca 2019 r. (Dz.U. L 73 z 15.3.2019, s. 98);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1583 z dnia 25 września 2019 r. (Dz.U. L 246 z 26.9.2019, s. 15);

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/111 z dnia 13 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 21 z 27.1.2020, s. 1).

Decyzja wykonawcza Komisji C(2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r. ustanawiająca szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008, ze zmianami.

Przepisy mające zastosowanie: jak określono w pkt 3 załącznika II (Postanowienia przejściowe).

E. Środowisko

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12), zmieniona:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. (Dz.U. L 311 z 21.11.2008, s. 1);

dyrektywą Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. (Dz.U. L 168 z 1.7.2015, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-12; załączniki I-VI.

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom I załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie drugie (1988 r.) (tekst ujednolicony) (Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-5; załączniki I i II.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 65).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-10; załączniki I i II.

F. Aspekty społeczne

Dyrektywa Rady 2000/79/WE z dnia 27 listopada 2000 r. dotycząca Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA) (Dz.U. L 302 z 1.12.2000, s. 57).

Przepisy mające zastosowanie: art. 2-3; załącznik.

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

W zakresie mającym zastosowanie do lotnictwa.

G. Ochrona konsumentów

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną (Dz.U. L 285 z 17.10.1997, s. 1), zmienione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 889/2002 z dnia 13 maja 2002 r. (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 2).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-6; załącznik.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-16.

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-16; załączniki I i II.

H. Pozostałe prawodawstwo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 (Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 47).

Przepisy mające zastosowanie: art. 1-11; załączniki.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.