Decyzja 1999/593/WE,EWWiS,Euratom w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.229.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1999 r.

DECYZJA RADY I KOMISJI
z dnia 31 maja 1999 r.
w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony

(1999/593/WE, EWWiS, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 31 sierpnia 1999 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie, art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133 i art. 308, wraz z art. 300 ust. 2 zdanie drugie i art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(1),

po konsultacji z Komitetem Konsultacyjnym EWWiS i za zgodą Rady,

uwzględniając zgodę Rady udzieloną zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zawarcie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, podpisanej dnia 21 czerwca 1996 r. we Florencji, przyczyni się do osiągnięcia celów Wspólnot Europejskich.

(2) Celem tej Umowy jest wzmocnienie więzi ustanowionych w szczególności Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie handlu i współpracy handlowej oraz gospodarczej, podpisanej dnia 18 grudnia 1989 r. i przyjętej decyzją 90/116/EWG(2).

(3) Niektóre zobowiązania przewidziane w Umowie o partnerstwie i współpracy poza obszarem wspólnotowej polityki handlowej, naruszają lub mogą naruszać uzgodnienia ustanowione aktami wspólnotowymi przyjętymi w dziedzinach prawa przedsiębiorczości, transportu i traktowania przedsiębiorstw.

(4) Wspomniana Umowa nakłada na Wspólnotę Europejską niektóre zobowiązania w zakresie przepływu kapitału i płatności między Wspólnotą a Republiką Uzbekistanu.

(5) Ponadto, w stopniu, w jakim wspomniana Umowa narusza dyrektywę Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich(3) oraz dyrektywę Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich(4), które opierają się na art. 94 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wspomniany artykuł powinien stanowić podstawę prawną.

(6) Niektóre postanowienia wspomnianej Umowy nakładają na Wspólnotę zobowiązania z dziedzinie świadczenia usług wykraczających poza ramy transgraniczne.

(7) Dla niektórych postanowienia wspomnianej Umowy, które mają być wprowadzone w życie przez Wspólnotę, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nie przewiduje szczególnych uprawnień; należy dlatego odwołać się do art. 308 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, Protokół, deklaracje i wymiana listów zostają niniejszym przyjęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Teksty załączone są do niniejszej decyzji.

Artykuł  2
1.
Stanowisko jakie przyjmie Wspólnota w ramach Rady Współpracy i w ramach Komitetu Współpracy, w przypadku gdy jest on uprawniony przez Radę Współpracy do działania, zostaje przyjęte przez Radę, na wniosek Komisji lub, jeśli stosowne, przez Komisję, zgodnie ze odpowiednimi postanowieniami traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
2.
Zgodnie z art. 79 Umowy o partnerstwie i współpracy przewodniczący Rady przewodniczy Radzie Współpracy i przedstawia stanowisko Wspólnoty. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Współpracy, zgodnie z jego regulaminem wewnętrznym i przedstawia stanowisko Wspólnoty.
3.
Decyzja o opublikowaniu zaleceń Rady Współpracy i Komitetu Współpracy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich podejmowana jest na zasadzie jednostkowych przypadków przez Radę i Komisję.
Artykuł  3

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, notyfikacji przewidzianej w art. 101 Umowy. Przewodniczący Komisji dokonuje takiej notyfikacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 1999 r.

W imieniu KomisjiW imieniu Rady
J. SANTERO. SCHILY
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 175 z 21.6.1999, str. 432.

(2) Dz.U. L 68 z 15.3.1990, str. 1.

(3) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 1.

(4) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.