Decyzja 1999/492/WE dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.192.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1999 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 czerwca 1999 r.
dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii

(1999/492/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 24 lipca 1999 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 wraz z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii(1) było negocjowana tak, by uwzględnić przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wprowadzanie w życie ustaleń Rundy Urugwajskiej.

(2) Umowa ta powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W imieniu Wspólnoty niniejszym zatwierdza się Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii.

Tekst Porozumienia załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady stosowania niniejszej decyzji, wspierana przez komitet określony w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 3448/93(2), zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 tego rozporządzenia.

Artykuł  3

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym zatwierdzony do wyznaczenia osoby upoważnionej do podpisania Umowy, określonej w art. 1, w celu zobowiązania Wspólnoty.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 1999 r.

W imieniu Rady
G. VERHEUGEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 301 z 31.12.1972, str. 2.

(2) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2491/98 (Dz.U. L 309 z 19.11.1998, str. 28).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.