Decyzja 1999/439/WE w sprawie zawarcia Umowy z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.176.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 1999 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie zawarcia Umowy z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

(1999/439/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 lipca 1999 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 6 ust. 1 Protokołu załączonego przez Traktat z Amsterdamu do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, włączającego przepisy dorobku Schengen w ramy Unii Europejskiej,

STANOWI, CONASTĘPUJE:

Artykuł

Niniejszym zatwierdza się Umowę z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącą włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, włączając załączone do niej załączniki, jej Akt końcowy, deklaracje i wymiany listów.

Teksty dokumentów określone w akapicie pierwszym załączone są do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 1999 r.

W imieniu Rady
J. FISCHER
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.