Decyzja 1999/245/WE ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Seszeli

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.91.40

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1999 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 marca 1999 r.
ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Seszeli

(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 770)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(1999/245/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 kwietnia 1999 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa(1), ostatnio zmieniona dyrektywą 97/79/WE(2), w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ekspert Komisji przeprowadził wizytację kontrolną na Seszelach w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty.

(2) Przepisy ustawodawstwa Seszeli w zakresie kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa mogą być uznane za równoważne z przepisami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

(3) "Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resources" na Seszelach jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązujących ustaw.

(4) Procedura uzyskiwania świadectwa zdrowia określona w art. 11 ust. 4 lit. a)) dyrektywy 91/493/EWG musi również obejmować definicję wzoru świadectwa, minimalne wymagania odnoszące się do języka(-ów), w którym(-ych) ma być sporządzone, oraz stanowisko osoby uprawnionej do jego podpisania.

(5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/493/EWG, opakowania produktów rybołówstwa powinny być opatrzone znakiem podającym nazwę państwa trzeciego oraz numer zatwierdzenia/rejestracyjny przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia produktu.

(6) Zgodnie z art. 11 ust. 4 lit c) dyrektywy 91/493/EWG, należy sporządzić wykaz zatwierdzonych/zarejestrowanych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych; wykaz statków zamrażalni zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą Rady 92/48/EWG(3); wykaz musi być sporządzony na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez FIU; zapewnienie przestrzegania przepisów przewidzianych w tym celu w art. 11 ust. 4 dyrektywy 91/493/EWG jest zatem zadaniem FIU.

(7) FIU złożył oficjalne zapewnienia dotyczące przestrzegania zasad określonych w rozdziale V załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz dotyczące spełnienia wymagań odpowiadających określonym w tej dyrektywie jako wymagania w zakresie zatwierdzenia lub rejestracji przedsiębiorstw, statków przetwórni, chłodni składowych lub statków zamrażalni pochodzenia produktu.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

"Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resources" jest właściwym organem na Seszelach w celu sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł  2

Produkty rybołówstwa i akwakultury pochodzące z Seszeli muszą spełniać następujące warunki:

1) do każdej przesyłki musi być dołączony numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem podanym w załączniku A do niniejszej decyzji

2) produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych przedsiębiorstw, statków przetwórni, chłodni składowych lub zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku B do niniejszej decyzji;

3) z wyjątkiem zamrożonych produktów rybołówstwa luzem oraz przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania muszą być opatrzone wykonanym w sposób trwały napisem "SEYCHELLES" oraz numerem zezwolenia/rejestracyjnym przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia produktu.

Artykuł  3
1.
Świadectwa określone w art. 2 ust. 1 muszą zostać sporządzone co najmniej w jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.
2.
Świadectwa muszą zawierać nazwisko, funkcję i podpis przedstawiciela FIU oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje na świadectwie.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

(3) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  A

ŚWIADECTWO ZDROWIA

ZAŁĄCZNIK  B

I. WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE OTRZYMAŁY ZEZWOLENIE

NumerNazwaAdres
P.P.01SMB Trading Prawn ProjectVictoria-Mahe
F.C.01Indian Ocean Tuna LtdVictoria-Mahe
F.F.07Oceana Fisheries Co. LtdVictoria-Mahe
F.F.10Sea Harvest (Pty) LtdVictoria-Mahe

II. WYKAZ STATKÓW ZAMRAŻALNI

NumerNazwaPort
F.V.01Via Gwalarn (Saupiquet, Concarneau)Mahe

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.