Decyzja 189/2019 (2022/2212) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.298.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2022 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 189/2019
z dnia 10 lipca 2019 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/2212]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących okresowych sprawozdań o opłatach pobieranych przez agencje ratingowe, na potrzeby bieżącego nadzoru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/3 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji 3 .

(4) Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2 uchyla rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 4  i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 5 , które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
po pkt 31ebo (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 946/2012) wprowadza się punkty w brzmieniu:

"31ebp. 32015 R 0001: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących okresowych sprawozdań o opłatach pobieranych przez agencje ratingowe, na potrzeby bieżącego nadzoru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 2 z 6.1.2015, s. 1);

31ebq. 32015 R 0002: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Dz.U. L 2 z 6.1.2015, s. 24);

31ebr. 32015 R 0003: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/3 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji (Dz.U. L 2 z 6.1.2015, s. 57).";

2.
skreśla się pkt 31ebk (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012) i pkt 31ebm (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012).
Artykuł  2

Teksty rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2015/1, (UE) 2015/2 i (UE) 2015/3 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2019 r.
1 Dz.U. L 2 z 6.1.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 2 z 6.1.2015, s. 24.
3 Dz.U. L 2 z 6.1.2015, s. 57.
4 Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 2.
5 Dz.U. L 140 z 30.5.2012, s. 17.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.