Decyzja 187/2019 (2022/2211) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.298.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2022 r.

DECYZJA
WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 187/2019 z dni10 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/2211]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1401 z dnia 23 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodyki i zasady dotyczące wyceny zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/867 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie kategorii uzgodnień, które mają być chronione w przypadku częściowego przeniesienia własności zgodnie z art. 76 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/344 z dnia 14 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metody wyceny różnicy w traktowaniu w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metodyki oceny wartości aktywów i zobowiązań instytucji lub podmiotów 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/308 z dnia 1 marca 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do formatów, szablonów i definicji na potrzeby identyfikowania i przekazywania informacji przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu informowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o minimalnym wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych 6 .

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 19bh (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1712) załącznika IX do Porozumienia EOG wprowadza się punkty w brzmieniu:

"19bi. 32016 R 0778: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych (Dz.U. L 131 z 20.5.2016, s. 41).

19bj. 32016 R 1401: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1401 z dnia 23 maja 2016 r. uzupełniające dyrek

tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodyki i zasady dotyczące wyceny zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych (Dz.U. L 228 z 23.8.2016, s. 7).

19bk. 32017 R 0867: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/867 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie kategorii uzgodnień, które mają być chronione w przypadku częściowego przeniesienia własności zgodnie z art. 76 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz.U. L 131 z 20.5.2017, s. 15).

19bl. 32018 R 0308: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/308 z dnia 1 marca 2018 r. ustanawiające wyko

nawcze standardy techniczne zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do formatów, szablonów i definicji na potrzeby identyfikowania i przekazywania informacji przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu informowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o minimalnym wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (Dz.U. L 60 z 2.3.2018, s. 7).

19bm. 32018 R 0344: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/344 z dnia 14 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metody wyceny różnicy w traktowaniu w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Dz.U. L 67 z 9.3.2018, s. 3).

19bn. 32018 R 0345: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metodyki oceny wartości aktywów i zobowiązań instytucji lub podmiotów (Dz.U. L 67 z 9.3.2018, s. 8).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2016/778, (UE) 2016/1401, (UE) 2017/867, (UE) 2018/344, (UE) 2018/345 oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/308, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. 7 , w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2019 r.
1 Dz.U. L 131 z 20.5.2016, s. 41.
2 Dz.U. L 228 z 23.8.2016, s. 7.
3 Dz.U. L 131 z 20.5.2017, s. 15.
4 Dz.U. L 67 z 9.3.2018, s. 3.
5 Dz.U. L 67 z 9.3.2018, s. 8.
6 Dz.U. L 60 z 2.3.2018, s. 7.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
7 Dz.U. L 323 z 12.12.2019, s. 41.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.