Decyzja 183/2019 (2022/2207) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.298.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2022 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG Nr 183/2019
z dnia 10 lipca 2019 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG 2022/2207

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów 2 .

(3) Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 uchyla rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 3 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(5) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych. Prawodawstwa dotyczącego spraw weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
po pkt 10a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013) w części 1.1 wprowadza się punkt w brzmieniu:

"10b. 32018 R 0772: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Dz.U. L 130 z 28.5.2018, s. 1).

Tego aktu nie stosuje się do Islandii.";

2.
po pkt 154 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/949) w części 1.2 wprowadza się punkt w brzmieniu:

"155. 32018 R 0878: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Do wykazu w części 2 załącznika dodaje się, co następuje:

NONORWEGIACałe terytorium

Tego aktu nie stosuje się do Islandii.";

3.
w części 1.2 skreśla się tekst pkt 149 (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011).
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/772 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/878 w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2019 r.
1 Dz.U. L 130 z 28.5.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.