Decyzja 179/2019 (2022/2171) zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.291.70

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 179/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2022/2171]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/505 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 184/2005 w odniesieniu do poziomów podziału geograficznego 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 19s (rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XXI do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32019 R 0505: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/505 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.U. L 85 z 27.3.2019, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/505 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2019 r.
1 Dz.U. L 85 z 27.3.2019, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.