Decyzja 172/2019 (2022/2164) zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.291.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 172/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG [2022/2164]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) 2017/2394 uchyla, ze skutkiem od dnia 17 stycznia 2020 r., rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 17 stycznia 2020 r.

(3) Umawiające się Strony mają wspólny cel polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów i rozumieją, że włączenie rozporządzenia (UE) 2017/2394 do Porozumienia EOG nie pociąga za sobą zmian w definicji "naruszenia powszechnego o wymiarze unijnym". W związku z tym progi pozwalające ustalić, czy naruszenie ma wymiar unijny, będą obliczane wyłącznie na podstawie danych z państw członkowskich UE, których dotyczy naruszenie, bez uwzględnienia państw EFTA.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Punkt 7f (rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XIX do Porozumienia EOG otrzymuje, ze skutkiem od dnia 17 stycznia 2020 r., brzmienie:

"32017 R 2394: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) nie naruszając postanowień protokołu 1 do niniejszego Porozumienia, terytoriów i populacji państw EFTA nie uwzględnia się do celów art. 3 pkt 4;

b) w art. 10 ust. 2, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »zasadami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej« zastępuje się słowami »prawami podstawowymi«;

c) w art. 35 ust. 1:

(i) po słowach »jednolitymi urzędami łącznikowymi« dodaje się słowa», Urzędem Nadzoru EFTA«;

(ii) dodaje się zdanie w brzmieniu: »Urząd Nadzoru EFTA ma dostęp do informacji dostarczonych przez państwa EFTA lub dotyczących państw EFTA.«.".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/2394 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2019 r.
1 Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.