Nowość Decyzja 168/2020 (2023/1743) zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.227.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 168/2020
z dnia 23 października 2020 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2023/1743]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) 2019/631 uchyla ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r. rozporządzenia (WE) nr 443/2009 2  i (UE) nr 510/2011 3  Parlamentu Europejskiego i Rady, które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
po pkt 21ayf (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/313) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"21az. 32019 R 0631: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

(a) w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeśli grupa obejmuje wyłącznie producentów mających siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują informacje do Urzędu Nadzoru EFTA. Jeżeli grupa obejmuje przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w Unii i przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują informacje do Komisji i Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(b) w art. 6 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA powiadamia producentów mających siedzibę w państwach EFTA.«;

(c) w art. 6 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeśli grupa obejmuje wyłącznie producentów mających siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują wspólnie informacje do Urzędu Nadzoru EFTA. Jeżeli grupa obejmuje lub jest rozszerzana w celu objęcia przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w Unii i przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują wspólnie informacje do Komisji i Urzędu Nadzoru EFTA.«;

(d) w art. 6 ust. 5 wyrazy »art. 101 i 102 TFUE« zastępuje się wyrazami »art. 53 i 54 Porozumienia EOG«, a wyrażenie »unijne zasady konkurencji« zastępuje się wyrażeniem »zasady konkurencji EOG«;

(e) w art. 6 ust. 7 po słowie »Komisja« dodaje się słowa »lub Urząd Nadzoru EFTA«;

(f) dane zgłoszone przez państwa EFTA są również przechowywane w centralnym rejestrze, o którym mowa w art. 7 ust. 4;

(g) w art. 7 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA dokonuje obliczeń określonych w akapicie pierwszym dla producentów mających siedzibę w państwach EFTA oraz powiadamia każdego producenta mającego siedzibę w państwach EFTA zgodnie z akapitem drugim.«;

(h) nie naruszając postanowień protokołu 1 do Porozumienia, w art. 7 ust. 5 i art 10 ust. 3, 4, 5 i 6 po wyrazie »Komi- sja« dodaje się wyrażenie »lub, w stosownym przypadku, Urząd Nadzoru EFTA«;

(i) w art. 8 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»W przypadku, gdy producent lub zarządzający grupą ma siedzibę w państwie EFTA, opłatę z tytułu przekroczenia poziomu emisji nakłada Urząd Nadzoru EFTA.

Kwoty opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji są rozdzielane pomiędzy Komisję i Urząd Nadzoru EFTA proporcjonalnie do odsetka rejestracji nowych samochodów osobowych lub nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych odpowiednio w UE lub w państwach EFTA, w stosunku do całkowitej liczby nowych samochodów osobowych lub nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w EOG.«;

(j) w art. 8 ust. 3 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Komisja Europejska wykorzystuje swoje ustalone metody pobierania opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji na mocy ust. 1 również w odniesieniu do rejestracji w państwach EFTA producentów mających siedzibę w UE.

Urząd Nadzoru EFTA określa metody pobierania opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji na podstawie ust. 1. Metody te oparte są na metodach Komisji.«;

(k) w art. 8 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W odniesieniu do państw EFTA, państwa EFTA ustalają rozdział opłat z tytułu przekroczenia emisji.«;

(l) w art. 9 ust. 1 po słowie »Komisja« dodaje się, co następuje: »oraz Urząd Nadzoru EFTA, w odniesieniu do producentów mających siedzibę w państwach EFTA,«;

(m) bez uszczerbku dla protokołu 1 do Porozumienia, w art. 10 ust. 2 i ust. 4 akapit drugi po słowie »Komisji« dodaje się wyrażenie »lub - w przypadku producenta mającego siedzibę w państwach EFTA - Urzędowi Nadzoru EFTA,«;

(n) w art. 11 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Dostawcy lub producenci mający siedzibę w państwach EFTA przesyłają wnioski zgodnie z niniejszym artykułem do Komisji. Komisja nadaje tym wnioskom taki sam priorytet, jak innym wnioskom przedłożonym zgodnie z niniejszym artykułem.«;

(o) w art. 11 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Komisji dotyczące zatwierdzenia technologii innowacyjnych zgodnie z niniejszym artykułem mają ogólne zastosowanie i należy je uwzględnić w Porozumieniu EOG.«;

(p) Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Liechtensteinu.";

2.
skreśla się tekst pkt 21ae (rozporządzenie (WE) nr 443/2009) oraz 21ay (rozporządzenie (UE) nr 510/2011).
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2019/631 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r. lub z dniem następującym po dniu otrzymania przez Wspólny Komitet EOG ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2020 r.
1 Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.