Decyzja 166/2019 (2022/2158) zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.291.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 166/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2022/2158]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/296 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2286 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 5cuc (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2286) załącznika XI do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

", zmienione:

32019 R 0296: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/296 z dnia 20 lutego 2019 r. (Dz.U. L 50 z 21.2.2019, s. 4).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/296 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2019 r.
1 Dz.U. L 50 z 21.2.2019, s. 4.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.