Decyzja 164/2019 (2022/2156) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.291.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 164/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2022/2156]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1843 z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2452 w odniesieniu do zakresu stosowania wzoru formularza na potrzeby ujawniania informacji dotyczących składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów według krajów 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1844 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w pkt 1p (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32018 R 1844: rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1844 z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.U. L 299 z 26.11.2018, s. 5).";

2.
w pkt 1r (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2452) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32018 R 1843: rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1843 z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.U. L 299 z 26.11.2018, s. 2).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2018/1843 i (UE) 2018/1844 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2018 z dnia 23 marca 2018 r. 3 , w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2019 r.
1 Dz.U. L 299 z 26.11.2018, s. 2.
2 Dz.U. L 299 z 26.11.2018, s. 5.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
3 Dz.U. L 26 z 30.1.2020, s. 50.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.