Decyzja 159/2019 (2022/2151) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.291.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 159/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2022/2151]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2019/514 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XIX pkt 3q (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32019 L 0514: dyrektywą Komisji (UE) 2019/514 z dnia 14 marca 2019 r. (Dz.U. L 89 z 29.3.2019, s. 1).".

Artykuł  2

Tekst dyrektywy (UE) 2019/514 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2019 r.
1 Dz.U. L 89 z 29.3.2019, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.