Decyzja 141/2017 (2019/748) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.128.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 141/2017
z dnia 7 lipca 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/748]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/170 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny, karbetamidu, cynidonu etylowego, fenpropimorfu i triflusulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/171 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, azoksystrobiny, cyjanotraniliprolu, cyflufenamidu, cyprokonazolu, dietofenkarbu, ditiokarbaminianów, fluazyfopu-P, fluopyramu, haloksyfopu, izofetamidu, metalaksylu, proheksadionu, propachizafopu, pirymetanilu, szczepu SC1 Trichoderma atroviride oraz zoksamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale II pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0170: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/170 z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dz.U. L 30 z 3.2.2017, s. 1),

- 32017 R 0171: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/171 z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dz.U. L 30 z 3.2.2017, s. 45).".

W rozdziale XII pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0170: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/170 z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dz.U. L 30 z 3.2.2017, s. 1),

- 32017 R 0171: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/171 z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dz.U. L 30 z 3.2.2017, s. 45).".

Teksty rozporządzeń (UE) 2017/170 i (UE) 2017/171 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 30 z 3.2.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 30 z 3.2.2017, s. 45.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.