Decyzja 116/2018 (2020/1618) zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.368.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 116/2018
z dnia 31 maja 2018 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1618]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2018/394 z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w zakresie usunięcia wymagań dotyczących operacji lotniczych wykonywanych balonami 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 66nf (rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32018 R 0394: rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/394 z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 1).";

2)
po pkt 66nj (rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340) dodaje się punkt w brzmieniu:

"66nk. 32018 R 0395: rozporządzenie Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 10).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (UE) 2018/394 i (UE) 2018/395 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 10.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.