Decyzja 104/2018 (2020/1608) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.368.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 104/2018
z dnia 31 maja 2018 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/1608]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/2173 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającą załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Lombardia we Włoszech 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne. Prawodawstwa dotyczącego zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I część 4.2 pkt 84 (decyzja Komisji 2008/185/UE) w załączniku I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32017 D 2173: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2173 z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.U. L 306 z 22.11.2017, s. 26).".

Artykuł  2

Tekst decyzji wykonawczej (UE) 2017/2173 w języku norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 306 z 22.11.2017, s. 26.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.