Decyzja 10/2017 (2018/1744) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.297.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 10/2017
z dnia 3 lutego 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2018/1744]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1788 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wykazu wymogów do celów homologacji typu UE pojazdu, a także w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) nr 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 oraz (UE) 2015/208 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych, wymogów efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej, wymogów dotyczących układów hamulcowych pojazdów oraz wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale II załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 40 (rozporządzenie (UE) nr 167/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 1788: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1788 z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz.U. L 277 z 13.10.2016, s. 1).";

2)
w pkt 40a (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32016 R 1788: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1788 z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz.U. L 277 z 13.10.2016, s. 1).";

3)
w pkt 40b (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/68) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32016 R 1788: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1788 z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz.U. L 277 z 13.10.2016, s. 1).";

4)
w pkt 40c (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/96) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32016 R 1788: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1788 z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz.U. L 277 z 13.10.2016, s. 1).";

5)
w pkt 41 (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/208) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32016 R 1788: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1788 z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz.U. L 277 z 13.10.2016, s. 1).".

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1788 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 4 lutego 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 277 z 13.10.2016, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.